W związku z ogłoszonym w dniu 30.11.2022 r. konkursem ofert na realizację zadań publicznych gminy Rudziniec z zakresu
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (na okres 01.01.2023 r. - 30.06.2023 r.) oraz ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej ( na okres 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.) Wójt Gminy Rudziniec zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazania osób, które wejdą w skład komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w konkursach, o których mowa powyżej.

PDFinformacja o zgłaszaniu kandydatów (114,10KB)

PDFFormularz zgłoszeniowy (134,54KB)

Przewiń do góry