Gmina Rudziniec w 2022 roku uzyskała pomoc finansową w formie dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 560 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Rudziniec”.

Przedmiotem projektu jest zmodernizowanie 71 źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych, poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów/pieców opalanych paliwem stałym na nowe urządzenia opalane węglem (ekogroszkiem), biomasą, gazem, pompy ciepła, ogrzewanie elektryczne. Montowane kotły na węgiel i na biomasę są z załadunkiem automatycznym, spełniają  minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012, potwierdzone zaświadczeniem lub certyfikatem wydanym przez akredytowaną jednostkę. Każdy Inwestor w ramach Programu  uzyskał dofinansowanie w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 8 000,00 zł.

Realizacja tego zadania przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych powstających w procesie spalania paliw  stałych przez źródła ciepła zlokalizowane w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych znajdujących się na terenie Gminy Rudziniec.

Projekt pn.: „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Rudziniec” zrealizowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w kwocie 560 000,00 zł.

Przewiń do góry