Zawiadamia się, że w dniu 24 sierpnia 2017 r., godz. 15.30 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Omówienie możliwości finansowania programów szczepień profilaktycznych.
 5. Omówienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rudziniec za I półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji
  o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury w I półroczu 2017 roku.
 6. Omówienie wyników otwarcia przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rudziniec.
 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Gminy Rudziniec w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
 8. Projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec.
 10. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu, przeznaczonej na dowożenie uczniów do szkoły specjalnej.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych.
 12. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację zadania inwestycyjnego przy drodze powiatowej na terenie Gminy Rudziniec.
 13. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację zadania inwestycyjnego przy drodze powiatowej na terenie Gminy Rudziniec.
 14. Projekt uchwały w sprawie dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków.
 15. Projekt uchwały w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu do ceny 1 m3 dostarczanej wody.
 16. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr XXIII/223/2004 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 października 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rudziniec.
 17. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr VI/48/03 Rady Gminy Rudziniec z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudzińcu.
 18. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/282/2016 Rady Gminy Rudziniec z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2017 i lata następne.
 19. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/281/2016 Rady Gminy Rudziniec z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2017 rok.
 20. Sprawy bieżące.
 21. Zamknięcie posiedzenia.