Zawiadamia się, iż w dniu 29 sierpnia 2017 r., o godz. 15.30 odbędzie się XL Sesja Rady Gminy Rudziniec, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XL Sesji Rady Gminy Rudziniec i zatwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 22 czerwca 2017 r. oraz protokołu z sesji z dnia 13 lipca 2017 r.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 5. Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań przez radnych i sołtysów.
 6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Gminy Rudziniec w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
 7. Uchwała w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody.
 8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec.
 9. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  w Rudzińcu, przeznaczonej na dowożenie uczniów do szkoły specjalnej.
 10. Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych.
 11. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację zadania inwestycyjnego przy drodze powiatowej na terenie Gminy Rudziniec.
 12. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację zadania inwestycyjnego przy drodze powiatowej na terenie Gminy Rudziniec.
 13. Uchwała w sprawie dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków.
 14. Uchwała w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu do ceny 1 m3 dostarczanej wody.
 15. Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr XXIII/223/2004 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 października 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rudziniec.
 16. Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr VI/48/03 Rady Gminy Rudziniec z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudzińcu.
 17. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/282/2016 Rady Gminy Rudziniec z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2017 i lata następne.
 18. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/281/2016 Rady Gminy Rudziniec z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2017 rok.
 19. Odpowiedzi Wójta Gminy Rudziniec na zapytania radnych i sołtysów.
 20. Sprawy różne, wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 21. Zamknięcie posiedzenia