RPO WSL - poziomo.png

Nazwa beneficjenta: Gmina Rudziniec

Etap realizacji: w trakcie realizacji

Źródło finansowania:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Europejski Fundusz Społeczny
Osi priorytetowa: 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie: 1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego
Poddziałanie: 6. Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy – tryb nadzwyczajny

Wartość projektu: 58 218,75 zł

Kwota dofinansowania ze środków UE (EFS): 49 485,93 zł

Okres realizacji: od 21.11.2022 r. do 24.03.2023 r.

Opis projektu:
Przedmiotowy projekt dotyczy zakupu sprzętu ICT w postaci laptopów dla uczniów uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji rosyjskiej na Ukrainę, którzy legalnie przybyli na terytorium RP i uczęszczają do szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudziniec. Dostawa sprzętu komputerowego pozwoli na zapewnienie prawidłowej realizacji zajęć lekcyjnych oraz możliwość uczestnictwa w zajęcia realizowanych w formie zdalnej.

Efekty i rezultaty:
Głównymi efektami realizacji przedsięwzięcia są:
- wyposażenie jednostek oświaty z terenu Gminy w dodatkowy sprzęt komputerowy, w postaci 20 komputerów przenośnych;
- wzrost liczby podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

Plakat.png

Przewiń do góry