Zawiadamia się, iż w dniu 26 października 2017 r., o godz. 15.30 odbędzie się XLII Sesja Rady Gminy Rudziniec, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XLII Sesji Rady Gminy Rudziniec i zatwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wystąpienie zaproszonych gości.
 4. Przedstawienie analizy poszczególnych kursów autobusów w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 września 2017 r. oraz przedstawienie ewentualnych wniosków do umowy na 2018 r.
 5. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 21 września 2017 r.
 6. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 7. Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań przez radnych i sołtysów.
 8. Odpowiedzi Wójta Gminy Rudziniec na zapytania radnych i sołtysów.
 9. Informacja dotycząca złożonych oświadczeń majątkowych na ręce Przewodniczącego Rady Gminy przez radnych.
 10. Informacja dotycząca złożonych oświadczeń majątkowych na ręce Wójta Gminy przez podległych pracowników.
 11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Rudziniec, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminu - w roku szkolnym 2016/2017.
 12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy oraz umowy najmu nieruchomości w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
 13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd.
 14. Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/264/2016 Rady Gminy Rudziniec z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Rudziniec oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. 
 15. Uchwała w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzińcu do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rudziniec.
 16. Uchwała w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzińcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.
 17. Uchwała w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Rudziniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 z późn. zm.) na rok 2018".
 18. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Bojszowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. gen. Józefa Bema w Bojszowie.
 19. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Bycinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Bycinie.
 20. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kleszczowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kleszczowie.
 21. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Pławniowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Pławniowicach.
 22. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Poniszowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Poniszowicach.
 23. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Rudnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Rudnie.
 24. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Rudzińcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Rudzińcu. 
 25. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.
 26. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/282/2016 Rady Gminy Rudziniec z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2017  i lata następne.
 27. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/281/2016 Rady Gminy Rudziniec z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2017 rok.
 28. Sprawy różne, wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 29. Zamknięcie posiedzenia.