Witamy na stronie Urzędu Gminy w Rudzińcu.

RPO WSL - poziomo.png

Nazwa beneficjenta: Gmina Rudziniec

Etap realizacji: w trakcie realizacji

Źródło finansowania:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Osi priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie
Poddziałanie: 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT

Wartość projektu: 2 622 695,25 zł

Kwota dofinansowania ze środków UE (EFS): 2 229 290,97 zł

Okres realizacji: od 20.01.2020 r. do 30.09.2023 r.

Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest budowa centrum przesiadkowego typu Park&Ride oraz Bike&Ride przy dworcu PKP w Rudzińcu, jako miejsca integrującego transport autobusowy i kolejowy z ruchem rowerowym, pieszym oraz indywidualnym ruchem samochodowym. Mieszkańcy gminy będą mogli dojechać na parking, następnie zostawić samochód lub rower i przesiąść się na inny środek transportu - autobus albo pociąg. Centrum przesiadkowe zaprojektowano w formie owalu, wokół którego będzie odbywał się ruch autobusów i pojazdów osobowych. Wyznaczono 2 przystanki dla autobusów oraz w sumie 29 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych (w tym 2 dla osób niepełnosprawnych). Wybudowane zostanie także oświetlenie terenu oraz elementy małej architektury: ławki z oparciem, kosze na śmieci, donice, stojaki rowerowe, słupki, wiata przystankowa, wiata rowerowa, klomb z roślinnością i ławka liniowa. Centrum przesiadkowe wyposażone zostanie także w WC samoobsługowe, system monitoringu wizyjnego i urządzenie typu Smart Station.
Głównym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego dla pasażerów. Cele pośrednie:
- podniesienie komfortu życia i podróżowania mieszkańców gminy Rudziniec,
- wzrost poziomu mobilności mieszkańców gminy,
- poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie zanieczyszczeń powietrza z sektora transportowego,
- wzrost świadomości społecznej związanej z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko sektora transportu.

Efekty i rezultaty:
Głównymi efektami realizacji przedsięwzięcia są:
- liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych - 1
- liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” - 1
- liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” - 29
- liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” - 2
- liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” - 1
- liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” - 28

Przewiń do góry