W dniu 23 sierpnia 2018 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw. W myśl nowych przepisów w skład zespołu dokonującego szacowania szkód i ustalenia wysokości odszkodowania wchodzi:

1) przedstawiciel wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego;

2) przedstawiciel dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego;

3) właściciel albo posiadacz gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

Wniosek o szacowanie szkód właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.

Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód.

O terminie dokonania oględzin lub szacowania ostatecznego dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego zawiadamia właściciela albo posiadacza gruntów rolnych oraz wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania wniosku lub powiadomienia.

Niezwłocznie po zakończeniu oględzin dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego sporządza protokół.

O terminie planowanego sprzętu uszkodzonej uprawy właściciel albo posiadacz gruntów rolnych jest obowiązany powiadomić dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego, w formie pisemnej, w terminie 7 dni przed zamierzonym sprzętem.

Nadleśnictwo Rudziniec, jako zarządca Ośrodka Hodowli Zwierzyny LP „Gajdowe” informuje, że zgłoszenie szkód na obszarze obwodów łowieckich nr 85 (opolski) oraz 107 (śląski) w formie papierowej należy kierować na adres:

PGL LP Nadleśnictwo Rudziniec
ul. Leśna 7
44-160 Rudziniec

w formie elektronicznej na adres e-mail:

Na stronie internetowej Nadleśnictwa Rudziniec  https://rudziniec.katowice.lasy.gov.pl/lowiectwo znajduje się druk wniosku zgłoszenia szkody.


INFORMACJA O MIEJSCU PRZECHOWYWANIA KSIĄŻKI EWIDENCJI POBYTU NA POLOWANIU INDYWIDUALNYM NA TERENIE OBWODÓW ŁOWIECKICH NR 85, 107 W ZARZĄDZIE NADLEŚNICTWA RUDZINIEC OHZ LP „GAJDOWE”

 

Dla obwodów łowieckich nr 85 i 107 wchodzących w skład Ośrodka Hodowli Zwierzyny LP „Gajdowe” w zarządzie Nadleśnictwa Rudziniec obowiązuje elektroniczna forma książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym. Elektroniczna książka ewidencji dostępna jest dla uprawnionych osób poprzez internet na stronie korporacyjnej Nadleśnictwa Rudziniec w zakładce „Polecamy”

https://rudziniec.katowice.lasy.gov.pl

Udostępnienie zainteresowanym osobom informacji z książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym jest możliwe na podstawie stosownego wniosku

DOCXWniosek o udzielenie informacji (13,57KB)

Wniosek o udzielenie informacji należy składać w formie papierowej na adres: PGL LP Nadleśnictwo Rudziniec, ul. Leśna 7, 44-160 Rudziniec


INFORMACJA O MIEJSCU PRZECHOWYWANIA KSIĄŻKI EWIDENCJI POBYTU NA POLOWANIU INDYWIDUALNYM NA TERENIE OBWODU ŁOWIECKIEGO NR 115 W ZARZĄDZIE KOŁA ŁOWIECKIEGO "DANIEL"

Książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym wyłożona jest pod adresem: 44-160 Rudziniec ul. Górna 16a

Koło Łowieckie prowadzi Elektroniczną Książkę Ewidencji Pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym.

Przewiń do góry