Zawiadamia się, iż w dniu 1 marca 2018 r., o godz. 15.30 odbędzie się XLIX Sesja Rady Gminy Rudziniec, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XLIX Sesji Rady Gminy Rudziniec i zatwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 25 stycznia 2018 r.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 5. Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady Gminy.
 6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli.
 7. Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań przez radnych i sołtysów.
 8. Odpowiedzi Wójta Gminy Rudziniec na zapytania radnych i sołtysów.
 9. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Rudziniec oraz podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Rudziniec.
 10. Uchwała w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Rudziniec.
 11. Uchwała w sprawie określenia "Programu  opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudziniec w 2018 roku".
 12. Uchwała w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Rudziniec na dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Rudziniec.
 13. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn.: "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Rudziniec w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Rudziniec".
 14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Gminy Rudziniec w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
 15. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/407/09 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 16. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków z budżetu Gminy Rudziniec w roku 2018.
 17. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na koszty zarządzania infrastrukturą powstałą w ramach projektu pn.: "Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego".
 18. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn.: "Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rudziniec na lata 2016 - 2020".
 19. Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.
 20. Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.
 21. Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2018 roku.
 22. Uchwała w sprawie podziału Gminy Rudziniec na okręgi wyborcze.
 23. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/395/2017 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2018 i lata następne.
 24. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/394/2017 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2018 rok.
 25. Sprawy różne, wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 26. Zamknięcie posiedzenia.