Wójt Gminy Rudziniec informuje o podjęciu konsultacji, których przedmiotem jest projekt uchwały Rady Gminy Rudziniec w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła w ramach POE dla Gminy Rudziniec

>>projekt uchwały<<