Zawiadamia się, iż w dniu 17 maja 2018 r., o godz. 15.30 odbędzie się LII Sesja Rady Gminy Rudziniec, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie LII Sesji Rady Gminy Rudziniec i zatwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 26 kwietnia 2018 r.
 4. Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań przez radnych i sołtysów.
 5. Odpowiedzi Wójta Gminy Rudziniec na zapytania radnych i sołtysów.
 6. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudziniec dla terenu położonego w Bycinie.
 7. Uchwała w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Rudziniec oraz sezonu kąpielowego w roku 2018.
 8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/395/2017 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2018 i lata następne.
 9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/394/2017 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2018 rok.
 10. Sprawy różne, wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 11. Zamknięcie posiedzenia.