1 czerwca 2018 r. ruszył rządowy program „Dobry start”, w ramach którego wszystkim uczącym się dzieciom przysługiwać będzie raz w roku 300 zł. W Gminie Rudziniec program będzie realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzińcu z siedzibą w Pławniowicach przy ul. Gliwickiej 50.

Świadczenie dobry start przysługuje: rodzicom, opiekunom prawnym lub opiekunom faktycznym dziecka oraz osobom uczącym się. Na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej świadczenie przysługuje wyłącznie odpowiednio rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych albo regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych.

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego do ukończenia:
- przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia, bądź ukończenia 20. roku życia przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
- przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia, bądź ukończenia 24. roku życia przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Przez szkołę należy rozumieć: szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie dobry start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia.

Świadczenie nie przysługuje na dziecko z tytułu tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego (tzw. „zerówka”).

Świadczenie dobry start przysługuje w wysokości 300 zł - raz w roku na dziecko.
Prawo do świadczenia dobry strat nie jest uzależnione od sytuacji dochodowej rodziny.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do 30 września.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start będą udostępniane przez ośrodek pomocy społecznej i można je będzie składać od 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r. w siedzibie ośrodka, a od 1 lipca 2018 r. do 30 listopada 2018 r. on-line przez stronę Ministerstwa RPiPS empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną.
Wnioski złożone po 30 listopada 2018 r., zgodnie z rozporządzeniem, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wniosek składa się w podmiocie realizującym rządowy program dobry start, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie, a w przypadku ubiegania się o świadczenie dobry start na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej albo ubiegania się o świadczenie przez osobę uczącą się będącą osobą usamodzielnianą w rozumieniu ustawy - w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce odpowiednio zamieszkania osoby ubiegającej się albo siedziby placówki opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.

Więcej informacji na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach: http://www.kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2018/06/podrecznik_dobry_start.pdf