W związku ze zbliżającymi się wyborami do Młodzieżowej Rady Powiatu Gliwickiego kadencji 2023-2025 oraz naboru kandydatów na członków komisji wyborczej w związku z ww. wyborami poniżej publikujemy niezbędne informacje.

Zgodnie ze Statutem Młodzieżowej Rady Powiatu Gliwickiego kandydatem na Radnego może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

  1. w dniu wyboru uczęszcza do szkoły ponadpodstawowej i nie ukończyła 19 roku życia,
  2. zamieszkuje na terenie powiatu gliwickiego,
  3. wyraziła zgodę na kandydowanie oraz pracę w Radzie, przy czym w przypadku osób niepełnoletnich zgodę taką wyraża także rodzic/opiekun prawny,
  4. wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz ich upublicznienie, przy czym w przypadku osób niepełnoletnich zgodę taką wyraża także rodzic/opiekun prawny.

Natomiast przedstawicieli do komisji wyborczej mogą zgłaszać podmioty wymienione w §15 ust.2 Statutu Młodzieżowej Rady Powiatu Gliwickiego, tj. samorządy uczniowskie szkół ponadpodstawowych, organizacje pozarządowe, w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem jest działalność na rzecz dzieci i młodzieży lub działalności w zakresie edukacji, oświaty i wychowania.

Nie można jednocześnie kandydować na Radnego i przedstawiciela komisji wyborczej.

Poniżej dwie uchwały Zarządu Powiatu Gliwickiego zawierające ogłoszenia naboru kandydatów do ww. Rady oraz komisji wyborczej.

PDFUchwała w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji wyborczej w związku z wyborami do Młodzieżowej Rady Powiatu Gliwickiego kadencji 2023-2025 (467,94KB)

PDFUchwała w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na Radnych Młodzieżowej Rady Powiatu Gliwickiego kadencji 2023-2025 (1 006,65KB)

Przewiń do góry