Przedsiębiorco, przygotowaliśmy dla Ciebie zestaw informacji, które możesz wykorzystać podczas prowadzenia i rozwoju swojej działalności gospodarczej. Jesteś w trakcie zakładania firmy? Tu także znajdziesz przydatne informacje.


PUP Gliwice informuje o kolejnych działaniach  w zakresie aktywizacji zawodowej i ogłoszonych naborach wniosków zarówno dla przedsiębiorców jak i osób bezrobotnych https://gliwice.praca.gov.pl/

1. PUP GLIWICE ogłasza nabór wniosków w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON

https://gliwice.praca.gov.pl/-/22911810-pup-gliwice-oglasza-nabor-wnioskow-w-ramach-refundacji-kosztow-wyposazenia-stanowiska-pracy-dla-osoby-niepelnosprawnej-ze-srodkow-pfron

2. PUP GLIWICE ogłasza nabór wniosków dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków PFRON

https://gliwice.praca.gov.pl/-/22913391-pup-gliwice-oglasza-nabor-wnioskow-dla-osob-z-orzeczonym-stopniem-niepelnosprawnosci-o-przyznanie-jednorazowych-srodkow-na-podjecie-dzialalno

3. PUP GLIWICE ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy ze środków Funduszu Pracy

 https://gliwice.praca.gov.pl/-/22932337-pup-gliwice-oglasza-nabor-wnioskow-o-refundacje-kosztow-wyposazenia-lub-doposazenia-stanowiska-pracy-ze-srodkow-funduszu-pracy

4. PUP GLIWICE ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

https://gliwice.praca.gov.pl/-/22913969-pup-gliwice-oglasza-nabor-wnioskow-o-przyznanie-jednorazowych-srodkow-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej

Ponadto doradcy zawodowi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach we współpracy z Oddziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie i Krajową Administracją Skarbową po raz kolejny realizują swoją ofertę szkoleniową z zakresu przedsiębiorczości dla osób zainteresowanych założeniem firmy.

https://gliwice.praca.gov.pl/-/22844279-abc-dzialalnosci-2024


Poniżej zamieszczamy materiały przygotowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach, które zostały zaprezentowane podczas spotkania skierowanego do przedsiębiorców (spotkanie odbyło się 3 października br. w Urzędzie Gminy w Rudzińcu).

PDFPrezentacja ogólna (2,67MB)

PDFWsparcie pracodawców - prezentacja nr 2 (1,60MB)
 


Wójt Gminy Rudziniec Krzysztof Obrzut, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie gminy Rudziniec, zaprasza na spotkanie z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach. Spotkanie odbędzie się 3 października 2023r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy w Rudzińcu. Pracownicy PUP w Gliwicach omówią możliwości aplikowania o środki z przeznaczeniem na wsparcie przedsiębiorczości w tym mi.in. środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, doposażenie stanowiska pracy, dofinansowanie do organizacji staży itp.
 

plakat - spotkanie dla przedsiębiorców
 

dla przedsiębiorcy

Wniosek o wpis do CEIDG możesz złożyć na 3 sposoby:
 • przez Internet
  https://www.biznes.gov.pl/pl/e-uslugi/00_0736_00

 • w urzędzie

  Wniosek możesz złożyć osobiście w dowolnym urzędzie miasta lub gminy. Urzędnik potwierdzi przyjęcie wniosku i najpóźniej następnego dnia wprowadzi dane z wniosku do systemu CEIDG. W urzędzie musisz potwierdzić swoją tożsamość, dlatego nie zapomnij zabrać ze sobą dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 • pocztą

  Wypełniony wniosek możesz wysłać listem poleconym. W takim przypadku powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy poświadczonym przez notariusza.

Szczegóły: https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/736#step1doc1data

Instrukcja wypełniania wniosku:
https://zaplecze.biznes.gov.pl/files/document_attachments/2202/Instrukcja_wypelniania_wniosku_CEIDG_1_gru21.pdf

Wzór wniosku o wpis do CEIDG:
https://zaplecze.biznes.gov.pl/files/document_attachments/2202/CEIDG1_v_211.pdf


dla przedsiębiorcy

Sprawę można załatwić także na 3 sposoby (tak jak w przypadku wpisu do CEIDG):

 • przez Internet

 • w urzędzie

 • pocztą

Szczegóły: https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/737


dla przedsiębiorcy

Możliwości pozyskania dofinansowania unijnego dla rozwoju firmy

 • Ścieżka SMART – nabór Fundusze Europejskie Nowoczesnej Gospodarki

Nabór Ścieżka SMART skierowany jest do dużych przedsiębiorstwa planujących realizację kompleksowych projektów zakresu:

 • prac B+R – możliwe jest uzyskanie dofinansowania na realizacje prac B+R (badań przemysłowych i prac rozwojowych lub tylko prac rozwojowych) w celu doprowadzenia do opracowania innowacji produktowej lub innowacji w procesie biznesowym dotyczącej funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie wyrobów lub usług,
 • wdrożeń innowacji – możliwe jest uzyskanie dofinansowania na wdrożenie w działalności przedsiębiorstwa wyników prac B+R w formie innowacyjnych produktów lub procesów biznesowych dotyczących funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie wyrobów lub usług,
 • rozwoju infrastruktury B+R – możliwe jest uzyskanie dofinansowania na inwestycje w infrastrukturę B+R niezbędną do realizacji agendy badawczej na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów (wyrobów lub usług) lub procesów biznesowych dotyczących funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie wyrobów lub usług,
 • internacjonalizacji – możliwe jest uzyskanie dofinansowania na zagraniczną promocję produktów (wyrobów lub usług) pod marką produktową przedsiębiorstwa lub produktów będących własnością przedsiębiorcy bądź też planowanych do opracowania / wdrożenia w ramach Projektu lub uzyskanie praw ochrony własności przemysłowej bądź też ich ochrony w przypadku naruszenia,
 • rozwoju kompetencji pracownika i osób zarządzających przedsiębiorstwem – możliwe jest uzyskanie dofinansowania na doskonalenie kompetencji pracowników i osób zarządzających w zakresie realizowanego projektu, zdobywanie nowych umiejętności oraz zasobów wiedzy,
 • cyfryzacji – możliwe jest uzyskanie dofinansowania na realizację inwestycji związanych z zastosowaniem rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwie zmierzającym do cyfryzacji produkcji, zachodzących procesów, jak i cyfryzacji produktów, usług, modelu biznesowego, jak również zapewnienie cyberbezpieczeństwa ,
 • zazieleniania działalności przedsiębiorstw – możliwe jest uzyskanie dofinansowania na transformację przedsiębiorstwa w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym rozwój nowych modeli biznesowych ukierunkowanych na ten rodzaj rozwoju.

Realizacja modułu B+R jest obligatoryjna, a pozostałe moduły przedsiębiorstwo może realizować w zależności od potrzeb i specyfiki projektu.

Wniosek o dofinansowanie obowiązkowo musi zawierać moduł B+R, natomiast pozostałe moduły mają charakter fakultatywny

Dofinansowanie
min. wartość kosztów kwalifikowanych 1 mln PLN (dotyczy modułu B+R)

Harmonogram konkursu
Rozpoczęcie naboru wniosków 10.05.2023

Zakończenie naboru wniosków 30.10.2023

Szczegółowe informacje dostępne pod linkiem: https://www.gov.pl/web/ncbr/sciezka-smart-nabor-feng0101-ip01-00223

Mikro, mały oraz średni przedsiębiorca może aplikować o środki z przeznaczeniem na dofinansowanie projektów na takie same działania, jak duży przedsiębiorca jednakże podmiotem obsługującym konkurs jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Poniżej zamieszczamy link do strony internetowej PARP-u, gdzie zostały zamieszczone szczegółowe informacje dotyczące konkursu:

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/sciezka-smart-nabor-2

 • Możliwość pozyskania środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)

Nabór wniosków o objęcie wsparcie w trybie konkursowym dla przedsięwzięć związanych z robotyzacją, sztuczną inteligencją lub cyfryzacją procesów technologii produktów lub usług.

1. Obszary tematyczne do realizacji projektu:

1) prowadzaniu innowacyjnych rozwiązań nakierowanych na transformację cyfrową;

2) wykorzystaniu technologii chmurowych oraz sztucznej inteligencji;

3) integracji poszczególnych elementów procesów biznesowych;

4) wspieraniu transformacji w kierunku przemysłu 4.0;

5) wdrażaniu technologii komunikacji Machine to Machine lub wykorzystaniu przemysłowego

Internetu Rzeczy;

6) wdrażaniu inteligentnych linii produkcyjnych, budowie inteligentnych fabryk;

7) tworzeniu dziedzinowych platform cyfrowych;

8) wdrożeniu nowoczesnych technologii cyfrowych, które wspierają transformację w kierunku

redukcji emisji środowiskowych;

9) wdrażaniu dedykowanych systemów automatyzujących procesy w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego z wykorzystaniem technologii chmurowych oraz sztucznej inteligencji;

10) wdrażaniu nowoczesnych cyfrowych miejsc pracy.

 1. Minimalna wartość projektu to 8 000 000 PLN – maksymalna to 140 000 000 PLN
 2. Termin aplikowania - 9 października 2023 roku
 3. Sposób aplikowania - podpisany elektronicznie wniosek składa się przez ePUAP – zatem w sytuacji, kiedy organizacja nie ma takowego koniecznym jest założenie.
 4. Okres kwalifikowalności wydatków - do 30 czerwca 2026 roku
 5. Wnioskodawca zobowiązany jest do przeprowadzenia oceny wrażliwości na zmiany klimatu i ryzyka zmiany klimatu prowadzącą do ustalenia, oceny i wdrożenia odpowiednich środków w zakresie adaptacji, o której mowa w Zawiadomieniu Komisji ws. Wytycznych technicznych dotyczących stosowania zasady „nie czyń poważnych szkód” na podstawie rozporządzenia ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (2021/C 58/01). Dokument ten wnioskodawca jest zobowiązany dostarczyć przed zawarciem umowy i jest warunkiem jej zawarcia – w sytuacji, kiedy wartość projektu sięga powyżej 10 mln euro.

7.Koszty kwalifikowalne możliwości:

- urządzenia i wyposażenie – w tym np. sprzęt techniczny, linie i infrastruktura techniczna niezbędna do działania sprzętu, wyposażenie zakładów i budynków, leasing finansowy maszyn, urządzeń, linii technologicznych i aparatury

- nadzór i zarządzanie inwestycją – plany i projekty bezpośrednio związane z kosztami gruntów, budynków czy też parku maszynowego w projekcie

Nadzór także ściśle związany z działaniami realizowanymi w projekcie.

- roboty budowlane – kwalifikowalność do 50% - także ściśle związane z realizowaną inwestycją

- WNiP – kwalifikowalność do 50% - licencje i koncesje, patenty , rozbudowa istniejącego oprogramowania – są wykorzystywane wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc i podlegają amortyzacji

 1. Wartość dofinansowania – do 75 %

grafika - przydatne linki

https://www.biznes.gov.pl/pl

https://gliwice.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow

 

 
 
Przewiń do góry