Zawiadamia się, iż w dniu 20 września 2018 r., o godz. 15.30 odbędzie się LX Sesja Rady Gminy Rudziniec, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie LX Sesji Rady Gminy Rudziniec i zatwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 6 września 2018 r.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 5. Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań przez radnych i sołtysów.
 6. Odpowiedzi Wójta Gminy Rudziniec na zapytania radnych i sołtysów.
 7. Sprawozdanie Wójta Gminy Rudziniec o stanie gminy. 
 8. Uchwała w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Rudziniec miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/395/2017 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2018 i lata następny.
 10. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/394/2017 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2018 rok.
 11. Sprawy różne, wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 12. Zamknięcie posiedzenia.