info

Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudziniec w zakresie:

- „Ochrony i promocji zdrowia,  w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 160 i 138)” w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

- „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w okresie od dnia 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.

>>ogłoszenie<<