info

Od 28 lutego do 28 marca 2020 r. rolnicy prowadzący gospodarstwa na terenach objętych afrykańskim pomorem świń, którzy planują zrezygnować z hodowli trzody chlewnej, mogą składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy finansowej na „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Wsparcie finansowane jest z PROW 2014-2020.

 

W związku z ubieganiem się przez Fundację Pałac w Bycinie” o  wsparcie ze środków Programu KULTURA Norweskiego Mechanizmu Finansowego EOG wdrażanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Programu Kultura na realizację projektu pn. „Rewitalizacja zabytkowego pałacu w Bycinie”, wnioskodawca zaprasza mieszkańców i organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych. Konsultacje służą zebraniu opinii i uwag dotyczących realizacji projektu. Zebrane uwagi pomogą Fundacji Pałac w Bycinie w wypracowaniu ostatecznego kształtu projektu. W konsultacjach można wziąć udział wypełniając załączoną ankietę i przesyłając ją na adres e-mail fundacjapalacwbycinie@gmail.com .Ankiety należy przesyłać do 4 marca 2020 r.

 

Projekt jest odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby, w zakresie ochrony i przywrócenia społeczności lokalnej, regionalnej i ponadregionalnej historycznego budynku pałacu w Bycinie, który wymaga pilnych prac konserwatorskich. Realizacja projektu zakłada wykonanie niezbędnych robót budowlanych oraz robót polegających na przystosowaniu pomieszczeń pałacu do pełnienia funkcji obiektu kulturalno-edukacyjnego. Wyremontowane pomieszczenia zostaną przeznaczone przede wszystkim na cele wystawiennicze, w tym na potrzeby organizacji stałej wystawy dotyczącej malarstwa barokowego. Zrewitalizowany pałac stanie się obiektem kreującym życie kulturalne powiatu gliwickiego. W pałacu organizowane będą m.in. kameralne koncerty, wystawy dzieł sztuki oraz konferencje dotyczące historii rodów szlacheckich oraz ich siedzib na Śląsku.Obiekt służyć będzie również celom edukacyjnym – organizowane będą szkolenia m.in. dotyczące sztuki, kultury i przemysłu kreatywnego.

 

>>ANKIETA<<