plakat Sołtys, Rada Sołecka, Radny, jednostka OSP Słupsko i Mieszkańcy Słupska zapraszają na Festyn Rodzinny w dniu 29 czerwca 2019 r.

info Firma PORR S.A. z Warszawy zawiadamia, że w dniu 14.06.2019 roku o godzinie 16.00 zostanie zamknięty przejazd kolejowy w Pławniowicach. Planowane otwarcie przejazdu 19.06.2019 rok o godzinie 22.00.
W związku z powyższym droga powiatowa nr 2940S Pławniowice - Taciszów w w/w zostanie zamknięta.

info Komunikat prasowy ws. XLVI sesji Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

info
Szanowni Mieszkańcy
Przypominamy, że uprawnienie do zniżki na przejazdy środkami komunikacji publicznej, poświadcza legitymacja szkolna lub inny dokument dający takie uprawnienie.
Równocześnie prosimy, aby dokumenty te okazać w trakcie zakupu biletów uprawniających do przejazdu autobusami na liniach obsługiwanych przez firmę GTV.
Dokumenty te należy posiadać wraz z biletem, także w trakcie każdego przejazdu z wykorzystaniem zniżki.

 

info

W związku z ogłoszonym w dniu 30 maja 2019 roku konkursem ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudziniec z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na okres 01.07.2019 r. - 31.12.2019 r. Wójt Gminy Rudziniec  zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazania osób, które wejdą w skład komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w konkursie.

info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 24 maja 2019 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Turniej piłkarski "Amator Summer Cup 2019"” złożona przez LKS Amator Rudziniec

>>informacja<<

 

info

31 grudnia 2019 r. upływa kadencja ławników sądów powszechnych. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj.Dz.U.z 2019 poz. 52 ze zm.) Rada Gminy Rudziniec najpóźniej w październiku 2019 r. dokona wyboru ławników na lata 2020-2023:

- do Sądu Okręgowego w Gliwicach - 1 ławnika

- do Sądu Rejonowego w Gliwicach - 2 ławników w tym 1 ławnika do orzekania z zakresu prawa pracy.