Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec z siedzibą w Poniszowicach ogłasza konkurs plastyczny na wykonanie przestrzennej pracy plastycznej - Szopki Bożonarodzeniowej stałej lub ruchomej, z uwzględnieniem wyraźnych elementów tradycji Bożego Narodzenia.

>>regulamin konkursu<<

 

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś VII Regionalny rynek pracy, działanie: 7.1. Aktywna forma przeciwdziałania bezrobociu poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia  Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek, jako beneficjent realizuje  projekt pt. „Szansa na lepsze jutro”.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działania 11 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego i Poddziałania 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych istnieje możliwość realizacji bezpłatnych szkoleń.

30 listopada br. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach odbędzie się spotkanie przedstawicieli podmiotów niepublicznych w związku z realizacją Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Plan jest prosty. Założenia jasne i konkretne. Samoobrona Kobiet to projekt bezpłatnych szkoleń, które będą się odbywały w 30 polskich miastach. Najlepsi wojskowi instruktorzy będą uczyli i pokazywali Polkom, jak doskonalić umiejętności i techniki samoobrony, po to, aby w razie niespodziewanego ataku czy znalezienia się w sytuacji zagrażającej osobistemu bezpieczeństwu potrafiły sobie z nimi poradzić.

>>szczegółowe informacje dotyczące szkoleń<<

Miło nam poinformować, iż IV edycja konkursu "Magiczny Świat Zabawek" dla uczniów klas IV - VI szkół podstawowych dobiegła końca !

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 10 listopada 2016 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą "Turniej skata o puchar Wójta Gminy Rudziniec" złożona przez LKS "Młodość" Rudno.

>>informacja<<