Informuje się, iż na terenie całego kraju będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach kolejnego cyklu Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych.

>>szczegółowe informacje<<

 

Od 1 lipca 2021 r. rozpocznie się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Szanowni Państwo, 

Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu jako Punkt Szczepień przeciwko COVID-19 uczestniczący w Narodowym Programie Szczepień, we współpracy z Mobilnymi Jednostkami Szczepiącymi, oferuje Państwu zorganizowanie szczepień mieszkańców w ustalonej lokalizacji w Państwa miejscowości. 

Starosta Gliwicki informuje o naborze wniosków do programu grantowego inicjatyw społecznych Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.

Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 2021 r. dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS został przedłużony do 25 czerwca 2021 r.

Wójt Gminy Rudziniec zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazania osób, które wejdą w skład komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudziniec z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ogłoszonym w dniu 31 maja 2021 r.

>>ogłoszenie<<

>>formularz zgłoszeniowy<<