info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 11 lutego 2020 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Mistrzostwa Gminy Rudziniec w tenisie stołowym"

>>informacja<<

  Walne Zgromadzenie Członków Spółki Wodnej Gminy Rudziniec

>>więcej informacji<<

Zgłoszenia przypadków naruszenia przepisów z zakresu ochrony środowiska przez całą dobę 7 dni w tygodniu

Dla całego obszaru działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach
całodobowy telefon alarmowy 539 344 130 oraz adres e-mail: dyzur@katowice.wios.gov.pl

Ponadto w dni robocze, w godzinach pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach:

WIOŚ w Katowicach telefon 32 201 76 00 lub 32 251 80 40

info

Od 28 lutego do 28 marca 2020 r. rolnicy prowadzący gospodarstwa na terenach objętych afrykańskim pomorem świń, którzy planują zrezygnować z hodowli trzody chlewnej, mogą składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy finansowej na „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Wsparcie finansowane jest z PROW 2014-2020.

 

W związku z ubieganiem się przez Fundację Pałac w Bycinie” o  wsparcie ze środków Programu KULTURA Norweskiego Mechanizmu Finansowego EOG wdrażanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Programu Kultura na realizację projektu pn. „Rewitalizacja zabytkowego pałacu w Bycinie”, wnioskodawca zaprasza mieszkańców i organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych. Konsultacje służą zebraniu opinii i uwag dotyczących realizacji projektu. Zebrane uwagi pomogą Fundacji Pałac w Bycinie w wypracowaniu ostatecznego kształtu projektu. W konsultacjach można wziąć udział wypełniając załączoną ankietę i przesyłając ją na adres e-mail fundacjapalacwbycinie@gmail.com .Ankiety należy przesyłać do 4 marca 2020 r.

 

Projekt jest odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby, w zakresie ochrony i przywrócenia społeczności lokalnej, regionalnej i ponadregionalnej historycznego budynku pałacu w Bycinie, który wymaga pilnych prac konserwatorskich. Realizacja projektu zakłada wykonanie niezbędnych robót budowlanych oraz robót polegających na przystosowaniu pomieszczeń pałacu do pełnienia funkcji obiektu kulturalno-edukacyjnego. Wyremontowane pomieszczenia zostaną przeznaczone przede wszystkim na cele wystawiennicze, w tym na potrzeby organizacji stałej wystawy dotyczącej malarstwa barokowego. Zrewitalizowany pałac stanie się obiektem kreującym życie kulturalne powiatu gliwickiego. W pałacu organizowane będą m.in. kameralne koncerty, wystawy dzieł sztuki oraz konferencje dotyczące historii rodów szlacheckich oraz ich siedzib na Śląsku.Obiekt służyć będzie również celom edukacyjnym – organizowane będą szkolenia m.in. dotyczące sztuki, kultury i przemysłu kreatywnego.

 

>>ANKIETA<<