Tabliczki adresowe domu
W związku z pytaniami właścicieli nieruchomości dotyczących sposobu oznaczenia
budynku tablicą adresową oraz brakiem szczegółowych przepisów w tej materii
informujemy,że Urząd Gminy wychodząc naprzeciw mieszkańcom w dążeniu do
ujednolicenia oznakowania nieruchomości na terenie gminy Rudziniec rekomenduje
następujące zasady umieszczania i wzory tablic:
1. Tablice adresowe należy umieszczać na ścianach budynków, na wysokości 2,5 do
3,0 metrów od poziomu chodnika;
2. Tablice adresowe należy umieszczać w miejscu widocznym od strony ulicy, od której
nadany został numer porządkowy, najlepiej w rejonie wejścia głównego;
3. W przypadku budynków o fasadach dłuższych niż 50 metrów, należy umieszczać
dwie tablice – na początku i na końcu fasady budynku;
4. Na wolnostojących budynkach jedno lub wielorodzinnych o fasadach krótszych niŜ
50 metrów tablice adresowe powinne zostać zamontowane w naroŜniku budynku,
który jest najlepiej widoczny od strony ulicy. W miarę możliwości tablice adresowe
powinny sąsiadować z fasadą budynku, w której są umieszczone wejścia;
5. Powierzchnia wokół tablicy powinna być wolna od nośników reklam w odległości 1,2
metra od jej krawędzi;
6. Wielkość tablicy powinna być uzależniona od wielkości budynku, jego odległości i
szerokości ulicy;
- wielkość tablicy: 20 -25 cm x 25-30 cm (wys x dł); kształt prostokąta,
- nośnik: blacha lub materiał trwały o grubości min 1,0 mm,
- tło tablicy: niebieski (RAL 5017 lub zbliżony),
- napisy i obrzeże tablicy: białe (płaskie lub tłoczone),
- wielkość czcionek: numer porządkowy 10 - 15 cm, nazwa ulicy 3 – 5 cm,
- numer porządkowy w centralnej części tablicy,
- nazwa ulicy: w dolnej części tablicy według wzoru ul. Gliwicka,
- sposób wykonania tła, napisów i lica tablicy: technologia zapewniająca trwałość i
odporność na działanie czynników zewnętrznych, w szczególności atmosferycznych:
trwałość i odporność porównywalna z tablicami rejestracyjnymi pojazdów.
Podkreślić należy, że wzór tablic nie jest obowiązkowy. Jednak w
miejscowościach o jednolitym, czytelnym oznakowaniu nieruchomości obserwuje
się pewien ład i porządek oraz łatwość odnalezienia adresata.

Gmina Rudziniec została wyróżniona, bowiem Szkoła Podstawowa w Rudnie została zaproszona przez Rzecznika Praw Dziecka do współpracy przy organizacji katowickiej konferencji. Co więcej, rudnowskie dzieci dały w Katowicach (przed liczną widownią) pokaz swoich zdolności aktorskich. Pod opieką Pani Dyrektor Ewy Dohrmann i Pani Małgorzaty Prochoty przygotowały przedstawienie zatytułowane „Z Korczakiem w tle”, inspirowane powieścią „Król Maciuś Pierwszy”. Ich pokaz artystyczny napawa nas wszystkich dumą, ponieważ występując przed Rzecznikiem i innymi znakomitymi gośćmi, reprezentowały nie tylko imię szkoły, ale i całej Gminy Rudziniec. Cieszymy się, że dziecin z Rudna, choć mają jeszcze niewiele lat, to w tak dojrzały sposób potrafią rozmawiać na „poważne tematy”, mają bogate przemyślenia, którymi dzielą się z innymi. Przypomnieli oni wszystkim, że dzieci, mają swoje prawa, które dorośli powinni respektować. W wzruszający sposób dali wyraz postulatom „Starego Doktora” – pokazali, że dziecko jest człowiekiem. Można by rzecz: ich występ był kwintesencją creda pedagogicznego Wielkiego Obrońcy Praw Dzieci.

Po raz kolejny Rzecznik Praw Dziecka udowodnił swoją sympatię dla Szkoły Podstawowej w Rudnie i Gminy Rudziniec, zapraszając dzieci do Warszawy na uroczystą inaugurację Roku Korczakowskiego 18 stycznia 2012 r. Dwadzieścioro czworo dzieci pod opieką Pani Dyrektor Ewy Dohrmann, Pani Małgorzaty Prochoty, Małgorzaty Mamok-Migurskiej i Bożeny Kaczmarczyk, wraz z pracownikiem Gminy Rudziniec Inspektotem ds Oświaty - Panią Brygidą Gomolla w zastępstwie Wójta Gminy Rudziniec Pana Krzysztofa Obrzuta oraz Wicedyrektorem Gliwickiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach , Panią Elwirą Barańską-Szczerbą, o trzeciej nad ranem wyruszyło autokarem z Rudna, by kilka godzin później cała Warszawa usłyszała o Gminie Rudziniec... czytaj cały artykuł

 

DANE TELEADRESOWE URZĘDOWYCH LEKARZY WETERYNARII WYKONUJĄCYCH BADANIE MIĘSA POCHODZĄCEGO OD ZWIERZĄT PODDANYCH UBOJOWI W GOSPODARSTWIE ORAZ ZWIERZĄT ŁOWNYCH

 

Imię i nazwisko urzędowego lekarza weterynarii wyznaczonego do badania na terenie powiatu gliwickiego, miasta Gliwice, miasta Zabrze

 

Siedziba Organu Urzędowego Badania

Eugeniusz Aparta

Gierałtowice

ul. Korfantego 12

32/235-31-94 601 851 193

Andrzej Hałun

Jacek Spólnicki

Gliwice

ul. Ku dołom 6

32/ 231-16-80

Fax: 32/ 230 58 58

Joachim Student

Sośnicowice

ul. Szkolna 5

32/238-71-84

Dariusz Osadców

Stanisław Marszałek

Pyskowice

ul. Czyżyków 9

32/233-22-65 32/333-20-75

603 747 572

Andrzej Kurek

Toszek

ul. Poprzeczna 9

32/233-41-64

Krzysztof Markiewicz

Knurów

ul. Szpitalna 9

32/235-25-82

 

 Powiadomienie o zamiarze dokonania uboju

Od  dnia  1  stycznia 2009r. obowiązują nowe zasady dotyczące obowiązku wymiany oraz unieważniania   dowodów  osobistych   –   zgodnie z ustawą z dnia 03.10.2008r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw / Dz. U. Nr 195 , poz. 1198 /.

 

Art. 40 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych w nowym brzmieniu nakłada na posiadacza dowodu osobistego obowiązek jego wymiany w przypadku ;

 

– zmiany danych  zamieszczonych  w  dowodzie osobistym  w terminie 14 dni od dnia doręczenia dokumentu potwierdzającego zmianę danych / w przypadku  osób przebywających za granicą termin ten wynosi 4 miesiące /;

 

– uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej  ustalenie tożsamości osoby – niezwłocznie ;

 

– upływu terminu ważności dowodu osobistego - nie później niż na 30 dni przed upływem tego terminu.

 

Ponadto przepisy ustawy przewidują unieważnienie dowodu osobistego przez organ, który go wydał / wójta, burmistrza, prezydenta /;

 

– z dniem zawiadomienia o utracie dokumentu, jego zniszczenia lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego ;

 

– z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez posiadacza dowodu;

 

– z dniem zgonu;

 

– z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego;

 

– z dniem upływu terminu ważności dowodu osobistego;

 

– po upływie 3 miesięcy od dnia zmiany danych, które zamieszcza ę w dowodzie w razie nie złożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę /w przypadku osób przebywających za granicą termin ten wynosi 4 miesiące/.

 

Osoby   posiadające   nieważny   dowód   osobisty   będą   miały trudności z załatwieniem spraw w urzędach, sądach czy bankach. Bez ważnego dowodu tożsamości nie będzie można przekroczyć granicy ani zawrzeć małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego.