Zapytanie ofertowe Świadczenie usług przewozowych o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym na obszarze Gminy Rudziniec

>>Informacja o wynikach postępowania<<

>>pytania i odpowiedzi<<

>>> ZAPYTANIE OFERTOWE <<<

>>zał1<<     >>zał2<<    >>zał3<<  

 

Wójt Gminy Rudziniec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudziniec w zakresie: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

Wójt Gminy Rudziniec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudziniec w zakresie: Ochrony i promocji zdrowia

 

info

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego  dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

>>powiadomienie<<