info

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudziniec w zakresie "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" w okresie od 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r.

>>ogłoszenie<<

 

info

W związku z ogłoszonym 22 czerwca 2018 r. konkursem ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rudziniec z zakresu: wspierania rodziny i systemy pieczy zastępczej Wójt Gminy Rudziniec zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazania osób, które wejdą w skład komisji konkursowej opiniującej złożone oferty.

>>ogłoszenie<<

>>formularz<<

info

Zwolnienia na papierowym formularzu ZUS ZLA mogą być wystawiane jeszcze do końca listopada 2018 roku.

info   

Wójt Gminy Rudziniec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rudziniec w zakresie: Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Termin realizacji zadania: 16.08.2018 r. - 31.12.2018 r.

>>ogłoszenie<<

 

info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 18 czerwca 2018 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Obchody 135-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupsku” złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Słupsku.

>>informacja<<

 

info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 18 czerwca 2018 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „TANGO I JAZZ” złożona przez Ośrodek Edukacyjno - Formacyjny Diecezji Gliwickiej, Zespół Pałacowo - Parkowy (kościelna jednostka organizacyjna).

>>informacja<<

plakat Bezpłatne szkolenia na kierowcę kat. C i płatny staż. Szczegóły na plakacie informacyjnym.