info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 18 lutego 2019 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Mistrzostwa Gminy Rudziniec w tenisie stołowym” złożona przez ULKS Pławniowice.

>>informacja<<

info

Zgodnie z art. 9nb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podmiot zbierający odpady komunalne, stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, jest obowiązany do sporządzania rocznych sprawozdań. Dotyczy to głównie prowadzących punkty skupu surowców wtórnych.

logo

Komunikat prasowy z posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, które odbyło się 18 stycznia 2019 r.

>>więcej<<

 

info

ZUS informuje, iż do dyspozycji Przedsiębiorców została udostępniona już nowa wersja programu Płatnik.

Z tej wersji programu wszyscy użytkownicy powinni zacząć korzystać 26 stycznia 2019 r. Można już teraz zapoznać się ze zmianami w Płatniku i pobrać nową wersję programu. Program Płatnik został uaktualniony w związku z projektem e-akta i małą działalnością gospodarczą (MDG).

info

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego zaprasza na kurs chemizacyjny.

>>szczegóły<<