info PIL to pilotażowy program wsparcia finansowego dla sołectw z terenu województwa śląskiego. Służy realizacji celów określonych w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2020+ oraz "Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030".

 
 

 
Program dofinansowań zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych

dla gospodarstw domowych planujemy realizować w latach 2018-2019. Projekt będzie realizowany przez Gminę wyłącznie w przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowania ze środków RPO WSL na lata 2014-2020.

Ogólne założenia Programu:

  • dofinansowanie przeznaczone będzie dla osób fizycznych, będących właścicielami/współwłaścicielami/użytkownikami budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Rudziniec;
  • wysokość dofinansowania wyniesie do 85% kosztów kwalifikowanych (kosztów netto). Wkład własny mieszkańców wyniesie min. 15% kosztów netto oraz podatek VAT od całej wartości urządzenia i kosztów instalacji (tj. 8% w przypadku montażu na budynku mieszkalnym lub 23% w przypadku innej lokalizacji urządzeń, tj. na gruncie, budynku gospodarczym lub obiekcie mieszkalnym o pow. 300m2 ). W przypadku wystąpienia w projekcie innych kosztów niekwalifikowanych mieszkaniec pokrywa 100% tych kosztów.
  • zamontowane urządzenia i instalacje przez okres nie krótszy niż 5 lat od zakończenia projektu stanowić będą własność Gminy i przez ten czas zostaną użyczone do bezpłatnego użytkowania właścicielom/współwłaścicielom/użytkownikom. Po tym okresie zostaną przekazane uczestnikowi programu na własność;
  • nie można posiadać zaległych zobowiązań finansowych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności wobec Gminy Rudziniec;
  • mieszkańcy zainteresowani ubieganiem się o dofinansowanie zobowiązani będą do: wypełnienia ankiety, poddania swojej nieruchomości oględzinom technicznym, podpisania umowy przedwstępnej (w przypadku wylosowania nieruchomości do realizacji).

 

Ankiety można składać w Biurze Podawczym Urzędu Gminy przy ul Gliwickiej 26, za pośrednictwem poczty lub można przesłać skan ankiety drogą mailową na adres

gmina@rudziniec.pl w terminie do 5 stycznia 2018 roku.

 

Link do ankiety

Miło nam również poinformować, iż do dofinansowania, w ramach przedmiotowej możliwości aplikowania o środki zewnętrzne, zostały wybrane dwa projekty złożone przez Gminny Ośrodek Kultury w Rudzińcu z siedzibą w Poniszowicach pod tytułami: „Noc żywiołów” – wartość projektu opiewa na kwotę w wysokości 67 571,01 PLN z czego wartość dofinansowania stanowi kwota 42 995,43 PLN.

Drugi projekt złożony przez Gminę Rudziniec w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” pod tytułem „Wyposażeni we właściwe kompetencje pierwsi na miejscu, zawsze na wezwanie - cykl szkoleń dla Ochotniczych Straży Pożarnych działających w gminie Rudziniec” został wybrany do dofinansowania.

 

20 lipca 2017 została podpisania umowa na dofinansowanie do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji.

„Zostań spawaczem !” – bezpłatne szkolenia w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informujemy, iż Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Leśna Kraina Górnego Śląska" we wrześniu ponownie ogłosi nabór wniosków na pozyskanie dofinansowania na założenie działalności gospodarczej.

W dniu 14 kwietnia br. została podpisana pierwsza umowa o przyznaniu pomocy w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

W dniu 28 marca 2017 roku Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów Działanie 5.2. Gospodarka odpadami Poddziałanie 5.2.1. Gospodarka odpadami ZIT i miło nam poinformować, iż na przedmiotowej liście znalazł się projekt złożony przez Gminę Rudziniec pt. „Proces kompleksowego zastępowania materiałów azbestowych materiałami nieszkodliwymi na budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy Rudziniec”.

7 lutego 2017 roku Zarząd Województwa Śląskiego, który pełni rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działania 4.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Poddziałania 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT.

6 lutego 2017 r. pomiędzy Województwem Śląskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego, który pełni rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, a Gminą Rudziniec reprezentowaną przez Wójta Gminy została podpisana Umowa o dofinansowanie projektu pt. "Instalowanie urządzeń na obiektach budowlanych w ramach zadania budżetowego pn. Budowa nowych punktów świetlnych".

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” ogłasza nabory wniosków o przyznanie pomocy: nr 01/2017 oraz nr 02/2017 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.