EFRR_PION W dniu 27.04.2020 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach podpisana została umowa o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT Subregionu Centralnego projektu Gminy Rudziniec pn.: „Budowa centrum przesiadkowego typu Park & Ride oraz Bike & Ride przy dworcu PKP w Rudzińcu”

 

logo W dniu 24 marca 2020 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął uchwałę nr 686/113/VI/2020 w sprawie organizacji Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2020 roku oraz przyjęcia zasad udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej. O pomoc finansową ze środków budżetu Województwa w ramach Konkursu mogły ubiegać się sołectwa z terenu województwa śląskiego za pośrednictwem gmin w zakresie przedsięwzięć, polegających na:

EFRR_PION W dniu 14.05.2020 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach podpisana została umowa o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT Subregionu Centralnego projektu Gminy Rudziniec pn.: „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Rudzińcu z siedzibą w Poniszowicach”

prow W dniu 10.04.2019 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach podpisana została umowa o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu Gminy Rudziniec pn.: „Budowa centrów aktywności fizycznej w sześciu sołectwach Gminy Rudziniec”

EFRR_PION W dniu 16.12.2019 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach podpisana została umowa o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 4.1.1. Odnawialne źródła energii - ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu Gminy Rudziniec pn.: „Budowa nowych punktów świetlnych wykorzystujących OZE na terenie Gminy Rudziniec - etap II”

W dniu 8 marca 2019 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął uchwałę nr 481/25/VI/2019 w sprawie organizacji Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku oraz przyjęcia zasad udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej. O pomoc finansową ze środków budżetu Województwa w ramach Konkursu mogły ubiegać się sołectwa z terenu województwa śląskiego za pośrednictwem gmin.

EFRR Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w ich walce z pożarami oraz pozostałymi zagrożeniami dla zdrowia i życia ludzkiego, dobytku i środowiska naturalnego - zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego do celów realizacji statutowej działalności OSP w Widowie.

 

metro Gmina Rudziniec w 2018 uzyskała pomoc finansową z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” w sumarycznej kwocie 3 300 000 PLN.

info PIL to pilotażowy program wsparcia finansowego dla sołectw z terenu województwa śląskiego. Służy realizacji celów określonych w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2020+ oraz "Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030".

logo

Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej - termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pławniowicach.

prow W dniu 29.11.2017 w Urzędzie Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach podpisana została umowa o przyznanie pomocy dedykowanej operacjom typu „Gospodarka wodno - ściekowa” w ramach działania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 na realizację operacji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Rudziniec – etap III”

W dniu 20.03.2018 Gmina Rudziniec podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach  dwie umowy o nr 21/2018/65/OW/ot/U i 22/2018/65/OW/ot/U częściowego warunkowego umorzenia pożyczek zaciągniętych przez Gminę Rudziniec w roku 2014 i 2015 roku na realizację Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Rudziniec – etap IV i V.