Marszałkowski Konkurs „Inicjatywa Sołecka”


 
W dniu 8 marca 2019 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął uchwałę nr 481/25/VI/2019 w sprawie organizacji Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku oraz przyjęcia zasad udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej. O pomoc finansową ze środków budżetu Województwa w ramach Konkursu mogły ubiegać się sołectwa z terenu województwa śląskiego za pośrednictwem gmin w zakresie przedsięwzięć, polegających na:

-  działaniach zwiększających aktywność społeczną mieszkańców;

-  działaniach w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

-  zagospodarowaniu miejsc publicznych w gminie istotnych z uwagi na dobro wspólne mieszkańców;

-  tworzeniu warunków do rozwoju turystyki, krajoznawstwa i sportu.

W przedmiotowym Konkursie Gmina Rudziniec złożyła 4 wnioski o dofinansowanie zgłoszonych przez sołtysów 4 projektów, które zostały pozytywnie ocenione i otrzymały dofinansowanie z budżetu Województwa Śląskiego w formie dotacji celowej. Dofinansowanie uzyskały projekty zgłoszone przez sołectwa:

ŁANY na projekt pn.: „Budowa miejsca do celów wypoczynkowo - rekreacyjnych w sołectwie Łany”. Wartość całkowita zadania: 19 347,52 zł, dofinansowanie: 6 892,12 zł. Zadanie obejmowało budowę miejsca do celów wypoczynkowo - rekreacyjnych w sołectwie Łany w postaci drewnianej wiaty rekreacyjnej z zadaszeniem oraz wyposażeniem takim jak grill, kosze na śmieci, komplet mebli ogrodowych (stół oraz ławki).

NIEKARMIA na projekt pn.: „Zagospodarowanie miejsca w sołectwie Niekarmia poprzez postawienie altany wraz z utwardzeniem podłoża i murowanym grillem”. Wartość całkowita zadania: 19 847,52 zł, dofinansowanie: 6 892,12 zł. Zadanie obejmowało budowę miejsca do celów wypoczynkowo - rekreacyjnych w sołectwie Niekarmia w postaci drewnianej altany rekreacyjnej z zadaszeniem oraz wyposażeniem takim jak grill, kosze na śmieci, komplet mebli ogrodowych (stół oraz ławki), stojaki na rowery, zieleń ozdobna

PONISZOWICE na projekt pn.: „Piłkochwyty dla Poniszowic”. Wartość całkowita zadania: 19 887,68 zł, dofinansowanie: 14 915,76 zł. Zadanie obejmowało zamontowanie piłkochwytów stanowiących zabezpieczenie boiska sportowego w miejscowości Poniszowice przed przedostaniem się piłki  na sąsiednie działki podczas trwających na boisku rozgrywek.

WIDÓW na projekt pn.:  Budowa miejsca do rekreacji oraz integracji i wypoczynku w sołectwie Widów. Wartość całkowita zadania: 19 947,51 zł, dofinansowanie: 14 960,63 zł. Zadanie obejmuje budowę miejsca do celów wypoczynkowo - rekreacyjnych w sołectwie Widów w postaci drewnianej wiaty rekreacyjnej z zadaszeniem oraz wyposażeniem takim jak grill, kosze na śmieci, 2 komplety mebli ogrodowych (stół oraz ławki), stojaki na rowery, zieleń ozdobna