W dniu 24 marca 2020 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął uchwałę nr 686/113/VI/2020 w sprawie organizacji Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2020 roku oraz przyjęcia zasad udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej. O pomoc finansową ze środków budżetu Województwa w ramach Konkursu mogły ubiegać się sołectwa z terenu województwa śląskiego za pośrednictwem gmin w zakresie przedsięwzięć, polegających na:

- działaniach zwiększających aktywność społeczną mieszkańców,

- działaniach w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

- zagospodarowaniu miejsc publicznych w sołectwie istotnych z uwagi na dobro wspólne mieszkańców,

- tworzeniu warunków do rozwoju turystyki, krajoznawstwa i sportu.

W przedmiotowym Konkursie Gmina Rudziniec złożyła 1 wniosek o dofinansowanie zgłoszonego przez Sołectwo Pławniowice projektu pn.: „OGÓLNODOSTĘPNA STREFA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ w PŁAWNIOWICACH”. Projekt ten jako jeden z 118 pozytywnie ocenionych z 234 złożonych uzyskał dofinansowanie co zaskutkowało podpisaniem umowy o dofinansowanie, które odbyło się   w dniu 17.07.2020 w Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie.

Przedmiotową Strefę aktywności fizycznej tworzy siłownia zewnętrzna na świeżym powietrzu składająca się z urządzeń do ćwiczeń fizycznych takich jak: wioślarz pojedynczy, drążki gimnastyczne do podciągania, biegacz pojedynczy, trenażer nóg, prasa ręczna, a także trenażer mięśni bicepsa oraz stepper przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. W/w elementy posadowione zostały na odpowiednio przygotowanym terenie, z zastosowaniem nawierzchni bezpiecznej w postaci mat przerostowych. Ponadto na terenie strefy zamontowane zostały lampy parkowe solarne jak również ławki oraz stojaki na rowery. Wszystkie urządzenia zostały wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia, aktualnymi normami, przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej i warunkami BHP. Roboty budowlane oraz montaż poszczególnych urządzeń został wykonany pod nadzorem osób uprawnionych (inspektor nadzoru inwestorskiego). Utworzona w ramach zadania STREFA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ będzie miejscem ogólnodostępnym, umożliwiającym rekreację, organizację spotkań integrujących lokalną społeczność jak również korzystanie z różnych form aktywnego spędzania wolnego czasu, relaksu i wypoczynku. Trzeba zaznaczyć, iż utworzenie przedmiotowej strefy jest inicjatywą oddolną, zgłoszoną przez mieszkańców Pławniowic jako istotne przedsięwzięcie służące zaspokajaniu ich bieżących potrzeb. Utworzenie takiego miejsca stanowić będzie doskonałe uatrakcyjnienie oferty spędzania wolnego czasu w miejscowości kojarzonej głównie z Jeziorem Pławniowickim w sposób aktywny, służący lokalnej społeczności jak i licznym turystom, zgodnie z łacińską sentencją Mens sana in corpore sano (W zdrowym ciele zdrowy duch). Wartość całkowita zadania wyniosła: 60 430,98 PLN z czego dofinansowanie ze środków budżetowych Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu "Inicjatywa Sołecka" w roku 2020 wynosi 42 834,38 PLN