7 lutego 2017 roku Zarząd Województwa Śląskiego, który pełni rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działania 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Poddziałania 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT.

  Na przedmiotowej liście znalazł się projekt złożony przez Gminę Rudziniec pt. „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej – siedziby ZBGKiM w Rudzińcu”.

  Zakres projektu obejmował głęboką termomodernizację, przebudowę i remont dwóch budynków: dwukondygnacyjnego budynku biurowo - socjalnego oraz budynku technicznego z kotłownią dawniej wykorzystywanych jako zaplecze techniczne Nadleśnictwa Rudziniec, natomiast ostatnimi czasy opuszczonych i niszczejących, szpecących urokliwy – leśny krajobraz Rudzińca.
Zrealizowane w ramach projektu działania służące szeroko rozumianej poprawie efektywności energetycznej budynku polegały głównie na: poprawie izolacyjności przegród budowlanych (ociepleniu budynku), wymiany okien i drzwi zewnętrznych na wyroby o lepszej izolacyjności, dachu; modernizację instalacji c.o. jako elementu kompleksowej modernizacji energetycznej budynku wraz z wymianą źródła ciepła nieefektywnego ekologicznie (węgiel) wraz z pozostałymi elementami systemu grzewczego na źródła i systemy grzewcze wykorzystujące biomasę (pellet), wymianę oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na energooszczędne, a także przebudowę systemu wentylacji jako wentylację mechaniczną nawiewno – wywiewną z odzyskiem ciepła.
Całkowita wartość operacji wyniosła 1 012 590,65 PLN z czego wartość wydatków kwalifikowalnych: 447 991,25 PLN, natomiast wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiła 85 % wydatków kwalifikowalnych, tj. 380 792,57 PLN

 

W wyniku realizacji przedsięwzięcia uzyskaliśmy nowoczesny, funkcjonalny a co najważniejsze efektywny energetycznie obiekt użyteczności publicznej, charakteryzujący się o 90 % mniejszym zapotrzebowaniem na energię (niż pierwotnie przed termomodernizacją) i wykorzystującym w 95 % energię odnawialną (w celach grzewczych) do jego normalnego funkcjonowania.