W dniu 28 marca 2017 roku Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów Działanie 5.2. Gospodarka odpadami Poddziałanie 5.2.1. Gospodarka odpadami ZIT i miło nam poinformować, iż na przedmiotowej liście znalazł się projekt złożony przez Gminę Rudziniec pt. „Proces kompleksowego zastępowania materiałów azbestowych materiałami nieszkodliwymi na budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy Rudziniec”.

Przedmiotem projektu jest zrealizowanie kompleksowego procesu zastępowania materiałów azbestowych materiałami neutralnymi dla środowiska w trzech budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy Rudziniec, zatem zakresem inwestycji zostaną objęte następujące obiekty:

 - Budynek mieszkalno – użytkowy Łany ul. Pyskowicka 40

 - Budynek gospodarczo użytkowy Słupsko ul. Lipowa 1

 - Budynek gospodarczo użytkowy Rudziniec ul. Gliwicka 2

W ramach projektu zostanie usuniętych i bezpiecznie unieszkodliwionych 12 ton materiałów zawierających azbest. Planowane do realizacji przedsięwzięcie jest w pełni zgodne z dokumentami strategicznymi przyjętymi na terenie całego kraju, jak i w województwie śląskim. Projekt przyczyni się do realizacji celu strategicznego RPO WSL na lata 2014-2020 Województwo Śląskie regionem atrakcyjnej i funkcjonalnej przestrzeni, celu operacyjnego C.1 Zrównoważenie wykorzystania zasobów środowiska, jak i do realizacji celu szczegółowego C.2.2.1.1 Zwiększony udział unieszkodliwionych odpadów komunalnych i niebezpiecznych Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych  Subregionu Centralnego.

Wartość projektu – 73 869,32 PLN
Wartość kosztów kwalifikowanych – 57 053,54 PLN
Wkład Funduszy Europejskich – 48 495,50 PLN
Wkład Własny – 8 558,04 PLN