- Zadanie współfinansowane przy pomocy środków z budżetu Województwa Śląskiego w ramach konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych (PIL)

PIL to pilotażowy program wsparcia finansowego dla sołectw z terenu województwa śląskiego. Służy realizacji celów określonych w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2020+ oraz "Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030", obejmuje takie cele jak:

  1. kształtowanie świadomości narodowej i obywatelskiej mieszkańców,
  2. pobudzanie aktywności gospodarczej,
  3. podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarczej województwa,
  4. zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego,
  5. kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego.

Nabór wniosków trwał od dnia 1 do 30 marca 2018 roku. O pomoc finansową ze środków budżetu Województwa w ramach Konkursu mogły ubiegać się sołectwa z terenu województwa śląskiego za pośrednictwem gmin.

Gmina Rudziniec złożyła wniosek w konkursie i otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Śląskiego w formie dotacji celowej na realizację przedsięwzięć istotnych dla poszczególnych sołectw gminy w sumarycznej wysokości 59 500 zł.

Zakres zrealizowanego zadania obejmował:

- Wymianę 10 sztuk skorodowanych i wyeksploatowanych wiat przystankowych z blachy trapezowej i betonu w 10 sołectwach Gminy Rudziniec (Chechło, Kleszczów, Łącza, Niekarmia, Niewiesze, Pławniowice, Poniszowice, Rudno, Taciszów, Widów) i zastąpienie ich nowymi wiatami przystankowymi o ujednoliconej kolorystyce. Każda z wiat przystankowych wyposażona jest w pojedyncze siedziska plastikowe oraz kieszeń formatu A4 na rozkład jazdy

- Dostawę i montaż nowych wiat przystankowych na przystankach autobusowych dotychczas niewyposażonych w wiaty w 3 sołectwach Gminy Rudziniec (Bycina, Rudziniec, Słupsko)

- Dostawę namiotów imprezowych dla sołectwa Łany na potrzeby organizacji imprez plenerowych oraz spotkań okolicznościowych organizowanych w celu promowania sołectwa

- Dostawę kompletów biesiadnych (ławostołów) dla 2 sołectw Gminy Rudziniec (Bojszów, Łany) na potrzeby imprez oraz spotkań okolicznościowych organizowanych w celu promowania sołectw

- Wyposażenie świetlic wiejskich w 2 sołectwach Gminy Rudziniec (Bojszów, Ligota Łabędzka) w sprzęt gospodarstwa domowego

- Doposażenie publicznego placu rekreacyjnego w sołectwie Rzeczyce w elementy małej architektury w postaci zewnętrznego betonowego stołu do tenisa stołowego przystosowanego do użytkowania na wolnym powietrzu.

 

tab