prow

W dniu 29.11.2017 w Urzędzie Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach podpisana została umowa o przyznanie pomocy dedykowanej operacjom typu „Gospodarka wodno - ściekowa” w ramach działania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 na realizację operacji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Rudziniec – etap III”

Celem przedmiotowej operacji realizowanej w latach 2017 – 2018 jest podniesienie standardu życia mieszkańców oraz ochrona środowiska naturalnego w Gminie Rudziniec poprzez wybudowanie 4 434,50 m sieci kanalizacji sanitarnej, 1 027,50 m przykanalików oraz 2 przepompowni ścieków umożliwiających odbiór ścieków komunalnych ze 105 nieruchomości w miejscowości Rudziniec.

Całkowita wartość projektu wynosi 5 002 939,11 PLN z czego wartość uzyskanego dofinansowania wynosi 1 987 244,00 PLN.

tablica