REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 - „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej - termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pławniowicach”

loga

Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej - termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pławniowicach.

W dniu 06.08.2018 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach podpisana została umowa o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT Subregionu Centralnego projektu Gminy Rudziniec pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej - termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pławniowicach”

Zakres projektu obejmował kompleksową termomodernizację obiektu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego zlokalizowanego w Pławniowicach przy ul. Gliwickiej 107 w skład którego wchodzi zbudowany w latach 60-tych XIX wieku budynek główny – segment A (w którym znajduje się Przedszkole Publiczne oraz Szkoła Podstawowa), oraz dobudowany w późniejszym okresie budynek Sali gimnastycznej - segment B, połączony z budynkiem głównym łącznikiem - segment C.

Zakres rzeczowy projektu obejmował następujące roboty budowlane:

- docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji naziemnych w segmencie B i C;

- docieplenie ścian piwnic przy gruncie w segmencie A;

- docieplenie ościeży okiennych i drzwiowych w segmencie B i C;

- docieplenie ścian wewnętrznych na poddaszu w segmencie A oddzielających przestrzeń ogrzewaną od nieogrzewanej;

- docieplenie stropodachu niewentylowanego w segmencie B i C;

- wymiana konstrukcji dachu wraz z pokryciem w segmencie A;

- wymiana oświetlenia wewnętrznego na nowoczesny energooszczędny system oświetleniowy LED;

- wymiana wyeksploatowanego i nieefektywnego źródła ciepła (kocioł węglowy) na nowy wysokosprawny, kondensacyjny kocioł gazowy wraz z modernizacją instalacji c.o.;

- montaż systemu wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej z odzyskaniem ciepła dla potrzeb sali gimnastycznej;

Zastosowane w przedmiotowym projekcie rozwiązania termomodernizacyjne są zgodne z najlepszą praktyką w tej dziedzinie, zgodne z obowiązującymi normami prawnymi, optymalne pod względem zaspokojenia popytu ze strony ich użytkowników, przedstawiają optymalny stosunek jakości do ceny, są efektywne pod względem energetycznym oraz najbardziej odpowiednie spośród rozważanych opcji. Realizacja przedmiotowego projektu ma pozytywny wpływ na środowisko dzięki różnicy emisji szkodliwych gazów do powietrza pomiędzy chwilą obecną a stanem docelowym, przyczynia się do realizacji zasady zrównoważonego rozwoju. Efektem ekologicznym projektu będzie redukcja zużycia energii cieplnej i elektrycznej, ograniczenie emisji pyłu PM10, spadek emisji gazów cieplarnianych CO2. Projekt realizuje cele klimatyczne Strategii Europa 2020 i wypełnia cele strategii krajowej i regionalnej w tym obszarze.

Całkowita wartość projektu zrealizowanego w roku 2017 wyniosła 1 727 585,16 PLN z czego wartość wydatków kwalifikowalnych: 885 906,57 PLN, natomiast wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiła 85 % wydatków kwalifikowalnych, tj. 753 020,58 PLN