REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 - „Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w ich walce z pożarami oraz pozostałymi zagrożeniami dla zdrowia i życia ludzkiego, dobytku i środowiska naturalnego - zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego do celów realizacji statutowej działalności OSP w Widowie”

 Logo RPO

Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w ich walce z pożarami oraz pozostałymi zagrożeniami dla zdrowia i życia ludzkiego, dobytku i środowiska naturalnego - zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego do celów realizacji statutowej działalności OSP w Widowie.

W dniu 05.12.2018 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach podpisana została umowa o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działania 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych projektu Gminy Rudziniec pn.: „Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w ich walce z pożarami oraz pozostałymi zagrożeniami dla zdrowia i życia ludzkiego, dobytku i środowiska naturalnego - zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego do celów realizacji statutowej działalności OSP w Widowie”

Przedmiotem projektu jest doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Widowie, będącej członkiem Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego w samochód ratowniczo - gaśniczy typu średniego z przeznaczeniem do prowadzenia akcji ratowniczych w sytuacji wystąpienia klęsk żywiołowych, czy też innego rodzaju zagrożeń mających swoje źródła zarówno w naturze, jak i działaniu człowieka tj. m.in. katastrof spowodowanych w ruchu lądowym, czy też skutków działań terrorystycznych w rodzaju CBRN. Pojazd przyczyni się do podniesienia standardu organizacyjnego jednostki i w sposób pozytywny wpłynie na podniesienie skuteczności współpracy z PSP, ITD oraz Policją, ponadto pojazd zastąpi mocno wyeksploatowany wóz gaśniczy, wyprodukowany w 1988 r. jaki jest wykorzystywany przez jednostkę. Pojazd jest w złym stanie technicznym, co skutkuje ograniczeniem działania jednostki w realizacji zadań  wynikających z przynależności do KSRG, jak i koniecznością ponoszenia wysokich kosztów eksploatacyjnych pojazdu

Całkowita wartość projektu wynosi 730 500,00 PLN z czego wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 85 %, tj. 620 925,00 PLN

Plakat 6