W dniu 28 marca 2017 roku Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów Działanie 5.2. Gospodarka odpadami Poddziałanie 5.2.1. Gospodarka odpadami ZIT i miło nam poinformować, iż na przedmiotowej liście znalazł się projekt złożony przez Gminę Rudziniec pt. „Proces kompleksowego zastępowania materiałów azbestowych materiałami nieszkodliwymi na budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy Rudziniec”.

7 lutego 2017 roku Zarząd Województwa Śląskiego, który pełni rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działania 4.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Poddziałania 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT.

6 lutego 2017 r. pomiędzy Województwem Śląskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego, który pełni rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, a Gminą Rudziniec reprezentowaną przez Wójta Gminy została podpisana Umowa o dofinansowanie projektu pt. "Instalowanie urządzeń na obiektach budowlanych w ramach zadania budżetowego pn. Budowa nowych punktów świetlnych".

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” ogłasza nabory wniosków o przyznanie pomocy: nr 01/2017 oraz nr 02/2017 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Gmina Rudziniec wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom w obszarze informacji o funduszach pomocowych przygotowała dla Państwa zestaw informacji skierowanych do danego kręgu potencjalnych Wnioskodawców.

Przedsiębiorco, znasz potrzeby inwestycyjne i szkoleniowe prowadzonej przez siebie firmy, ale czy wiesz, że możesz je sfinansować z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy unijnych? Jeśli jeszcze nie, to rozpocznij od zapoznania się z poniżej zamieszczoną informacją. 

 

  >>> ŚRODKI UNIJNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW <<<

 

W październiku 2015 roku Gmina Rudziniec zakończyła realizację projektu pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bojszowie” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w ramach działania 5.3 „Czyste powietrze i odnawialne źródła energii”.

Fundusze Europejskie wspierają rozwój infrastrukturalny, gospodarczy i społeczny słabiej rozwiniętych krajów Unii, w tym Polski.
Określone pule środków są przyznawane na realizację planów inwestycyjnych w tak zwanych perspektywach finansowych – aktualna perspektywa przypada na lata 2014 -2020.    

Gmina Rudziniec w 2010 roku zrealizowała projekt pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Rudnie", na które w 2011 roku złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet V Środowisko, Działanie 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii.

Uczestnictwo Gminy Rudziniec w projekcie „PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej” przyniosło efekt w postaci trzech punktów publicznego dostępu do internetu na terenie gminy.