info

Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w ich walce z pożarami oraz pozostałymi zagrożeniami dla zdrowia i życia ludzkiego, dobytku i środowiska naturalnego - zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego do celów realizacji statutowej działalności OSP w Widowie.REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 - „Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w ich walce z pożarami oraz pozostałymi zagrożeniami dla zdrowia i życia ludzkiego, dobytku i środowiska naturalnego - zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego do celów realizacji statutowej działalności OSP w Widowie”

 

logo

 

Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w ich walce z pożarami oraz pozostałymi zagrożeniami dla zdrowia i życia ludzkiego, dobytku i środowiska naturalnego - zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego do celów realizacji statutowej działalności OSP w Widowie.

W dniu 05.12.2018 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach podpisana została umowa o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działania 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych projektu Gminy Rudziniec pn.: „Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w ich walce z pożarami oraz pozostałymi zagrożeniami dla zdrowia i życia ludzkiego, dobytku i środowiska naturalnego - zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego do celów realizacji statutowej działalności OSP w Widowie”

Przedmiotem projektu jest doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Widowie, będącej członkiem Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego w samochód ratowniczo - gaśniczy typu średniego z przeznaczeniem do prowadzenia akcji ratowniczych w sytuacji wystąpienia klęsk żywiołowych, czy też innego rodzaju zagrożeń mających swoje źródła zarówno w naturze, jak i działaniu człowieka tj. m.in. katastrof spowodowanych w ruchu lądowym, czy też skutków działań terrorystycznych w rodzaju CBRN. Pojazd przyczyni się do podniesienia standardu organizacyjnego jednostki i w sposób pozytywny wpłynie na podniesienie skuteczności współpracy z PSP, ITD oraz Policją, ponadto pojazd zastąpi mocno wyeksploatowany wóz gaśniczy, wyprodukowany w 1988 r. jaki jest wykorzystywany przez jednostkę. Pojazd jest w złym stanie technicznym, co skutkuje ograniczeniem działania jednostki w realizacji zadań  wynikających z przynależności do KSRG, jak i koniecznością ponoszenia wysokich kosztów eksploatacyjnych pojazdu

Całkowita wartość projektu wynosi 730 500,00 PLN z czego wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 85 %, tj. 620 925,00 PLN

 

plakat

 

metro Gmina Rudziniec w 2018 uzyskała pomoc finansową z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” w sumarycznej kwocie 3 300 000 PLN.

info PIL to pilotażowy program wsparcia finansowego dla sołectw z terenu województwa śląskiego. Służy realizacji celów określonych w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2020+ oraz "Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030".

logo

Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej - termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pławniowicach.

prow W dniu 29.11.2017 w Urzędzie Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach podpisana została umowa o przyznanie pomocy dedykowanej operacjom typu „Gospodarka wodno - ściekowa” w ramach działania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 na realizację operacji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Rudziniec – etap III”

prow

Miło nam również poinformować, iż do dofinansowania, w ramach przedmiotowej możliwości aplikowania o środki zewnętrzne, zostały wybrane dwa projekty złożone przez Gminny Ośrodek Kultury w Rudzińcu z siedzibą w Poniszowicach pod tytułami: „Noc żywiołów” – wartość projektu opiewa na kwotę w wysokości 67 571,01 PLN z czego wartość dofinansowania stanowi kwota 42 995,43 PLN.

prow

Drugi projekt złożony przez Gminę Rudziniec w ramach Programu  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” pod tytułem „Wyposażeni we właściwe kompetencje pierwsi na miejscu, zawsze na wezwanie - cykl szkoleń dla Ochotniczych Straży Pożarnych działających w gminie Rudziniec” został wybrany do dofinansowania.

 

20 lipca 2017 została podpisania umowa na dofinansowanie do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji.

„Zostań spawaczem !” – bezpłatne szkolenia w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informujemy, iż Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Leśna Kraina Górnego Śląska" we wrześniu ponownie ogłosi nabór wniosków na pozyskanie dofinansowania na założenie działalności gospodarczej.

W dniu 14 kwietnia br. została podpisana pierwsza umowa o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

W dniu 28 marca 2017 roku Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów Działanie 5.2. Gospodarka odpadami Poddziałanie 5.2.1. Gospodarka odpadami ZIT i miło nam poinformować, iż na przedmiotowej liście znalazł się projekt złożony przez Gminę Rudziniec pt. „Proces kompleksowego zastępowania materiałów azbestowych materiałami nieszkodliwymi na budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy Rudziniec”.