metro Gmina Rudziniec w 2018 uzyskała pomoc finansową z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” w sumarycznej kwocie 3 300 000 PLN.

info PIL to pilotażowy program wsparcia finansowego dla sołectw z terenu województwa śląskiego. Służy realizacji celów określonych w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2020+ oraz "Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030".

logo

Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej - termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pławniowicach.

 
 

 
Program dofinansowań zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych

dla gospodarstw domowych planujemy realizować w latach 2018-2019. Projekt będzie realizowany przez Gminę wyłącznie w przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowania ze środków RPO WSL na lata 2014-2020.

Ogólne założenia Programu:

  • dofinansowanie przeznaczone będzie dla osób fizycznych, będących właścicielami/współwłaścicielami/użytkownikami budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Rudziniec;
  • wysokość dofinansowania wyniesie do 85% kosztów kwalifikowanych (kosztów netto). Wkład własny mieszkańców wyniesie min. 15% kosztów netto oraz podatek VAT od całej wartości urządzenia i kosztów instalacji (tj. 8% w przypadku montażu na budynku mieszkalnym lub 23% w przypadku innej lokalizacji urządzeń, tj. na gruncie, budynku gospodarczym lub obiekcie mieszkalnym o pow. 300m2 ). W przypadku wystąpienia w projekcie innych kosztów niekwalifikowanych mieszkaniec pokrywa 100% tych kosztów.
  • zamontowane urządzenia i instalacje przez okres nie krótszy niż 5 lat od zakończenia projektu stanowić będą własność Gminy i przez ten czas zostaną użyczone do bezpłatnego użytkowania właścicielom/współwłaścicielom/użytkownikom. Po tym okresie zostaną przekazane uczestnikowi programu na własność;
  • nie można posiadać zaległych zobowiązań finansowych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności wobec Gminy Rudziniec;
  • mieszkańcy zainteresowani ubieganiem się o dofinansowanie zobowiązani będą do: wypełnienia ankiety, poddania swojej nieruchomości oględzinom technicznym, podpisania umowy przedwstępnej (w przypadku wylosowania nieruchomości do realizacji).

 

Ankiety można składać w Biurze Podawczym Urzędu Gminy przy ul Gliwickiej 26, za pośrednictwem poczty lub można przesłać skan ankiety drogą mailową na adres

gmina@rudziniec.pl w terminie do 5 stycznia 2018 roku.

 

Link do ankiety

prow W dniu 29.11.2017 w Urzędzie Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach podpisana została umowa o przyznanie pomocy dedykowanej operacjom typu „Gospodarka wodno - ściekowa” w ramach działania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 na realizację operacji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Rudziniec – etap III”

prow

Miło nam również poinformować, iż do dofinansowania, w ramach przedmiotowej możliwości aplikowania o środki zewnętrzne, zostały wybrane dwa projekty złożone przez Gminny Ośrodek Kultury w Rudzińcu z siedzibą w Poniszowicach pod tytułami: „Noc żywiołów” – wartość projektu opiewa na kwotę w wysokości 67 571,01 PLN z czego wartość dofinansowania stanowi kwota 42 995,43 PLN.

prow

Drugi projekt złożony przez Gminę Rudziniec w ramach Programu  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” pod tytułem „Wyposażeni we właściwe kompetencje pierwsi na miejscu, zawsze na wezwanie - cykl szkoleń dla Ochotniczych Straży Pożarnych działających w gminie Rudziniec” został wybrany do dofinansowania.

 

20 lipca 2017 została podpisania umowa na dofinansowanie do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji.

„Zostań spawaczem !” – bezpłatne szkolenia w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informujemy, iż Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Leśna Kraina Górnego Śląska" we wrześniu ponownie ogłosi nabór wniosków na pozyskanie dofinansowania na założenie działalności gospodarczej.

W dniu 14 kwietnia br. została podpisana pierwsza umowa o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

W dniu 28 marca 2017 roku Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów Działanie 5.2. Gospodarka odpadami Poddziałanie 5.2.1. Gospodarka odpadami ZIT i miło nam poinformować, iż na przedmiotowej liście znalazł się projekt złożony przez Gminę Rudziniec pt. „Proces kompleksowego zastępowania materiałów azbestowych materiałami nieszkodliwymi na budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy Rudziniec”.