Gmina Rudziniec w 2021 roku uzyskała pomoc finansową w formie dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 632 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „ Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Rudziniec”.

Loga: Fundusze Europejskie, RP, Śląskie, UE

Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudzińcu

W dniu 25.06.2020 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach podpisana została umowa o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 5.2.1 Gospodarka odpadami – ZIT Subregionu Centralnego projektu Gminy Rudziniec pn.: „Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudzińcu”

Budżet Państwa - Rezerwa ogólna

Gmina Rudziniec w 2020 roku uzyskała dotację celową z rezerwy ogólnej budżetu państwa w kwocie 781 687,85 PLN z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: “Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Kleszczowie”.

Przedmiotem projektu była budowa budynku Sali gimnastycznej połączonego z budynkiem istniejącej Szkoły Podstawowej w Kleszczowie specjalnym łącznikiem umożliwiającym bezpieczną komunikację uczniów w obu kierunkach. Nowo wybudowany obiekt jest budynkiem wolnostojącym, niepodpiwniczonym, murowanym w technologii tradycyjnej, posiada dwie kondygnacje (przyziemie + 1 piętro).

 

Logo rządowego funduszu inwestycji lokalnych

 

Gmina Rudziniec w 2020 roku uzyskała pomoc finansową z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w sumarycznej kwocie:
1 024 402,00 PLN.

Przedmiotowe środki Gmina przeznaczyła na realizację następujących zadań:

Gmina Rudziniec w 2020 roku uzyskała pomoc finansową z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 479 772 PLN z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: “Uzbrojenie otworów studziennych w miejscowości Niewiesze”.
Przedmiotem projektu było wykonanie robót budowlanych w zakresie uzbrojenia studni głębinowych z częścią technologiczną w miejscowości Niewiesze na potrzeby pobierania wody dla mieszkańców Gminy Rudziniec.

Gmina Rudziniec w 2020 roku uzyskała pomoc finansową z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 1 240 214 PLN z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: “Budowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Niewiesze – etap I”.
Przedmiotem projektu była rozbiórka istniejącego jednokondygnacyjnego budynku drewnianego pełniącego dotychczas funkcję świetlicy wiejskiej i budowa w jego miejsce nowego  murowanego budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Niewiesze przy ul. Plażowej. Budynek docelowo pełnił będzie rolę świetlicy wiejskiej, a także zaplecza socjalno – magazynowego sąsiednich obiektów sportowych i rekreacyjnych.

EFRR_PION W dniu 27.04.2020 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach podpisana została umowa o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT Subregionu Centralnego projektu Gminy Rudziniec pn.: „Budowa centrum przesiadkowego typu Park & Ride oraz Bike & Ride przy dworcu PKP w Rudzińcu”

 

logo W dniu 24 marca 2020 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął uchwałę nr 686/113/VI/2020 w sprawie organizacji Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2020 roku oraz przyjęcia zasad udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej. O pomoc finansową ze środków budżetu Województwa w ramach Konkursu mogły ubiegać się sołectwa z terenu województwa śląskiego za pośrednictwem gmin w zakresie przedsięwzięć, polegających na:

EFRR_PION W dniu 14.05.2020 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach podpisana została umowa o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT Subregionu Centralnego projektu Gminy Rudziniec pn.: „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Rudzińcu z siedzibą w Poniszowicach”

prow W dniu 10.04.2019 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach podpisana została umowa o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu Gminy Rudziniec pn.: „Budowa centrów aktywności fizycznej w sześciu sołectwach Gminy Rudziniec”

EFRR_PION W dniu 16.12.2019 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach podpisana została umowa o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 4.1.1. Odnawialne źródła energii - ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu Gminy Rudziniec pn.: „Budowa nowych punktów świetlnych wykorzystujących OZE na terenie Gminy Rudziniec - etap II”

W dniu 8 marca 2019 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął uchwałę nr 481/25/VI/2019 w sprawie organizacji Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku oraz przyjęcia zasad udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej. O pomoc finansową ze środków budżetu Województwa w ramach Konkursu mogły ubiegać się sołectwa z terenu województwa śląskiego za pośrednictwem gmin.