Od 1 marca 2019 r. obowiązują nowe wzory druków, umów i sprawozdań w zleceniu zadań publicznych organizacjom pozarządowym.

 


 

Ważne informacje dotyczące otwartych konkursów ofert i zlecania zadań publicznych do realizacji organizacjom pozarządowym

 

Podstawą złożenia oferty na realizację zadania publicznego jest ogłoszenie przez organ administracji publicznej otwartego konkursu ofert. Ogłoszenie konkursowe zawiera niezbędne informacje do złożenia prawidłowej oferty oraz właściwej realizacji zadania.

Ważne: przed przystąpieniem do redagowania oferty warto wnikliwie zapoznać się z treścią ogłoszenia konkursowego! 

 

Najważniejsze kwestie dotyczące realizacji zadania publicznego ujęto w umowie, której treść określona została w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r.  w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (zakładka Druki ofert, umów i sprawozdań). Organizacja, której zlecono realizację zadania publicznego powinna stosować się do zapisów umowy!

 

Treść umowy określa m.in. termin realizacji zadania, harmonogram, kosztorys oraz obowiązki nałożone na podmiot realizujący zadanie, do których niewątpliwie należy informowanie, że zadanie jest współfinansowane/finansowane ze środków otrzymywanych od samorządu. Ponadto organizacja powinna przechowywać wszystkie dokumenty księgowe przez okres 5 lat, począwszy od roku kalendarzowego następującego po okresie realizacji zadania. Należy również pamiętać o tym, iż zgodnie z zapisami umowy kontrola prawidłowości wykonania zadania może być przeprowadzona zarówno w toku realizacji zadania publicznego oraz po jego zakończeniu (przez okres 5 lat).

 


„Małe Granty”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ administracji publicznej, uznając celowość złożonej oferty, może zlecić realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, czyli przyznać dotację w trybie tzw. małego grantu.

Kwota dofinansowania/finansowania takiego zadania nie może przekroczyć 10 000 zł a okres jego realizacji nie może być dłuższy niż 90 dni.