Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oferty na realizację zadań publicznych należy składać na drukach określonych Rozporządzeniami Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. Rozporządzenia określają również wzory umów oraz sprawozdań. Poniżej zamieszczone zostały aktualne druki.

 

Od 1 marca 2019 r. obowiązują nowe wzory druków, umów i sprawozdań w zleceniu zadań publicznych organizacjom pozarządowym:

>>Oferta realizacji zadania publicznego<<

>>Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego<<

>>Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego<<

>>Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego<<

>>Wzór umowy o realizację zadania publicznego<<

 

Druki sprawozdań z realizacji zadań publicznych, na realizację których oferty złożono w Urzędzie Gminy w Rudzińcu do dnia 28 lutego 2019 r.:

>>Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego<<

>>Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego tzw. mały grant<<