Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oferty na realizację zadań publicznych należy składać na drukach określonych Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057). Poniżej zamieszczone zostały aktualne druki.

 

Od 1 marca 2019 r. obowiązują nowe wzory druków, umów i sprawozdań w zleceniu zadań publicznych organizacjom pozarządowym:

>>Oferta realizacji zadania publicznego<<

>>Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego<<

>>Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego<<

>>Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego<<

>>Wzór umowy o realizację zadania publicznego<<