Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru może być udzielona przez organ stanowiący gminy, powiatu lub samorządu województwa, na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale.

Zasady udzielania dotacji w Gminie Rudziniec na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz wzór wniosku o udzielenie dotacji określa >Uchwała nr XXXII/407/09 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 czerwca 2009 r.<  oraz >>Uchwała nr XLIX/410/2018 Rady Gminy Rudziniec z dnia 1 marca 2018 r.<<

Wnioski o udzielenie dotacji należy kierować do Wójta Gminy Rudziniec w terminie do dnia 10 września roku poprzedzającego rok budżetowy, którego udzielenie dotacji dotyczy.

 

Formularz wniosku o udzielenie dotacji w wersji edytowalnej do pobrania >tutaj<