Rekrutacja do publicznych przedszkoli

i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych

prowadzonych przez Gminę Rudziniec na rok szkolny 2021/2022

 

Podstawa prawna

 

  1. Rozdz. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) – dalej „ustawa”

 

  1. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737)

 

  1. Uchwała nr XXXIV/302/2017 Rady Gminy Rudziniec z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do  potwierdzania  tych  kryteriów

 

  1. Zarządzenie Nr 11/2021 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i kl. I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec na rok szkolny 2021/2022.

 

Za właściwą rekrutację odpowiadają dyrektorzy zespołów szkolno-przedszkolnych i szkół podstawowych, w których funkcjonują oddziały przedszkolne, prowadzone przez Gminę Rudziniec.

 

Od 22 do 26 lutego 2021 roku rodzice /opiekunowie prawni dzieci uczęszczających obecnie do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, składają na rok szkolny 2021/2022 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu /oddziale (wzór deklaracji u dyrektora szkoły lub do pobrania ze strony internetowej Gminy Rudziniec).

Po złożeniu deklaracji, dzieci kontynuują wychowanie przedszkolne w tym przedszkolu /oddziale i nie podlegają  rekrutacji.

 

Do przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Rudziniec przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Rudziniec, na podstawie wniosku złożonego przez rodziców /opiekunów prawnych (wzór wniosku u dyrektora szkoły lub do pobrania ze strony internetowej Gminy Rudziniec).

 

Harmonogram czynności określających terminy w postępowaniu rekrutacyjnym określa załącznik nr 1 do zarządzenia nr 11/2021 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec  na  rok  szkolny  2021/2022.

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbywa się w dwóch etapach.

 

W I etapie rekrutacji, kryteria mają jednakową wartość, a pierwszeństwo przyjęcia zgodnie z ustawą będą miały dzieci, które:

  • pochodzą z wielodzietnej rodziny (3 i więcej dzieci do 18 roku życia),
  • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub ich rodzice albo rodzeństwo posiadają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • są wychowywane przez samotnego rodzica,
  • są objęte pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etatpie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole / oddział nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę n/w kryteria określone  przez Radę Gminy Rudziniec w uchwale nr XXXIV/302/2017 z dnia 23 marca 2017 r.

 

 

Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Rudziniec mogą być przyjęci do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego (podstawowego i uzupełniającego), przedszkola lub oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, nadal dysponują wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy Rudziniec przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne zgodnie z powyższymi zasadami.

 

Zapraszamy  do  Naszych  Przedszkoli