Rekrutacja do publicznych szkół podstawowych

prowadzonych przez Gminę Rudziniec

na rok szkolny 2021/2022

 

 

Podstawa prawna

 

  1. Rozdz. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.)
  2. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737)
  3.  uchwała NR XXXIVI/303/2017 Rady Gminy Rudziniec z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w  postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów
  4. Zarządzenie Nr 11/2021 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec na rok szkolny 2021/2022.

 

Za właściwą rekrutację odpowiadają dyrektorzy szkół.

 

Do szkoły podstawowej, poza systemem rekrutacji, przyjmowani są uczniowie zamieszkali w obwodzie danej szkoły. W celu potwierdzenia realizacji obowiązku szkolnego w szkole obwodowej, rodzice składają zgłoszenie do 31.03.2021 r. (druk zgłoszenia u dyrektora danej szkoły lub do pobrania ze strony internetowej Gminy Rudziniec).

 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci  do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Rodzice uczniów zamieszkałych poza obwodem składają wnioski o przyjęcie do wybranej szkoły podstawowej wraz z załącznikami (druk wniosku u dyrektora danej szkoły lub   do pobrania ze strony internetowej Gminy Rudziniec).

 

Harmonogram czynności określający terminy w postępowaniu rekrutacyjnym  określa załącznik nr 2 do zarządzenia nr 11/2021 Wójta Gminy Rudziniec z dnia  20 stycznia 2021 r., natomiast kryteria określa § 1 uchwały nr XXXIV/303/2017  Rady Gminy Rudziniec z dnia 23 marca 2017 r.

 

TERMINY

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022

 

 

KRYTERIA

w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych

prowadzonych przez Gminę Rudziniec, dla kandydatów zamieszkałych

poza obwodami szkół oraz odpowiadającą im liczbę punktów

i dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów

 

 

 

Jeżeli nadal będą wolne miejsca, będą przyjmowane pozostałe dzieci /decyduje termin złożenia wniosku/.

 

 

Zapraszamy do Naszych Szkół