Ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw utworzono Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków.

Od 1 lipca 2021 r. rozpocznie się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Deklaracja dotyczy każdego właściciela lub zarządcę budynku lub lokalu, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw o mocy do 1 MW.

Jeżeli budynek posiada źródło ciepła zainstalowane przed 1 lipca 2021r. deklarację należy złożyć w terminie 12 miesięcy. Jeżeli źródło ciepła zostanie zainstalowane po 1 lipca deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.

Obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony ustawowo i za jego niewypełnienie w terminie grozi grzywna.

Deklarację można złożyć:

- w formie elektronicznej, żeby to zrobić należy posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny.

Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl

Naciśnij →złóż deklarację →wypełnij ja i wyślij.

- w formie papierowej – wypełniony dokument można złożyć we właściwym dla miejsca budynku urzędzie gminy osobiście lub listownie.

budynki i lokale mieszkalne

budynki i lokale niemieszkalne

Informator dla właścicieli i zarządców

Więcej informacji