Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla:

 

- właścicieli nieruchomości nowo zamieszkałych;

- posiadających kompostownik i kompostujących w nim bioodpady (zmiana danych w deklaracji) – dla nieruchomości zabudowanych budynkiem jednorodzinnym.;

- zmieniających dane będące podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

DO POBRANIA

Formularz deklaracji wysokości opłaty za odpady

 


 

Terminy uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 

-  do 31 marca danego roku – za I kwartał;

- do 30 czerwca danego roku – za II kwartał;

-  do 30 września danego roku – za III kwartał;

-  do 15 grudnia danego roku – za IV kwartał.

 

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- 25,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny;

- 100,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

- zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 1,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej dana nieruchomość.

 


 


 

Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych 2021

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych zmieszanych i BIO z terenu Gminy Rudziniec w roku 2021 - zabudowa jednorodzinna

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych segregowanych z terenu Gminy Rudziniec w roku 2021 - zabudowa jednorodzinna

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych zmieszanych i BIO z terenu Gminy Rudziniec w roku 2021 - zabudowa wielorodzinna

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych segregowanych z terenu Gminy Rudziniec w roku 2021 - zabudowa wielorodzinna

Harmonogram wywozu odpadów dla posesji o utrudnionym dojeździe na rok 2021

 


Uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudziniec

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Rudziniec oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


 

>>Wzór umowy użyczenia pojemnika<<

 


 

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

UL. LEŚNA 6, RUDZINIEC

czynny:

poniedziałek: 7.30 – 18.00

wtorek-środa: 7.30 – 15.30

czwartek: 7.30 – 18.00

piątek: 7.30 – 13.30

 

 

Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych można przekazać następujące odpady komunalne zebrane w sposób selektywny: 

  • papier, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło, tworzywa sztuczne i metal, 
  • bioodpady, 
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
  • zużyte opony w ilości do 4 szt. na osobę na rok,
  • odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia,
  • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości 20 kg na osobę na rok,
  • odpady tekstylia i odzież.

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie przyjmuje odpadów z działalności gospodarczej, w stosunku do których obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarki odpadami.

 

 


Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2020 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2019 rok-korekta

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2019 rok

Korekta analizy za 2018 r. z dnia 8.07.2019 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2018 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2017 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2016 rok

 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2015 rok 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2013 rok

 


 

Poziomy osiągnięte przez gminę

Poziomy osiągnięte przez przedsiębiorców

 

 


 

PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE NA TERENIE GMINY RUDZINIEC

 


 

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych

 


 

Wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych

 


 

 
 

 


 

Urząd Gminy Rudziniec informuje, iż zbiórką zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Gminy zajmują się firmy:

„EKOPLAN” sp. z o. o. z siedzibą Al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

„DUOS” s. c. Szuścik & Szuścik, ul. Stalmacha 8, 44-100 Gliwice

Przedmiotowe odpady można oddać w n/w punktach zbiórki:

-„EKOPLAN” Sp. z o. o. Zakład recyklingu odpadów, ul. Gliwicka 97, 44-160 Rudziniec

- Punkt apteczny „DUOS”, ul. Gliwicka 12a, 44-171 Taciszów

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt.

 

Zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.

 

Ponadto sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie mniejszej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli sprzęt zużyty jest tego samego rodzaju.

 

Jednocześnie informujemy, iż zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zbierany będzie także w ramach zbiorek akcyjnych przeprowadzonych zgodnie z wcześniej ustalonym i podanym do publicznej wiadomości harmonogramem.