1. Złożenie w Urzędzie Gminy właściwym ze względu na miejsce wystąpienia szkody wniosku o szacowanie szkód wyrządzonych:

w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny;

przy wykonywaniu polowania.

 

Druk wniosku do pobrania

 

2. Szacowanie szkody składa się z:

oględzin;

szacowania ostatecznego.

 

3. W przypadku szkód wyrządzonych w płodach rolnych, szkód wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach oraz szkód w uprawach, jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub w jego trakcie, dokonuje się wyłącznie szacowania ostatecznego.

 

4. W ciągu 7 dni od dnia otrzymania wniosku zespół składający się z: sołtysa danej miejscowości (przedstawiciel organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy), przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego oraz właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda dokonuje oględzin.

Z oględzin sporządzany jest protokół.

 

5. Szacowania ostatecznego dokonuje się najpóźniej w dzień sprzętu, przed dokonaniem sprzętu uszkodzonej uprawy, a w przypadkach, o których mowa w pkt 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

O terminie planowanego sprzętu uszkodzonej uprawy właściciel albo posiadacz gruntów rolnych jest obowiązany powiadomić gminę, w formie pisemnej, w terminie 7 dni przed zamierzonym sprzętem.

Po zakończeniu szacowania ostatecznego sporządza się protokół.

 

6. Wypłaty odszkodowania dokonuje dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.

 

7. Właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu.

 

8. Oględzin lub szacowania ostatecznego dokonuje nadleśniczy lub jego przedstawiciel nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

Na pisemny wniosek w szacowaniu szkód może brać udział przedstawiciel izby rolniczej.

 

9. Nadleśniczy ustala wysokość odszkodowania w drodze decyzji. Wypłata odszkodowania następuje ze środków dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.

 

10. Strona niezadowolona z decyzji może w terminie trzech miesięcy od dnia jej doręczenia wnieść powództwo do sądu właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

 


INFORMACJA O MIEJSCU PRZECHOWYWANIA KSIĄŻKI EWIDENCJI POBYTU NA POLOWANIU INDYWIDUALNYM NA TERENIE OBWODÓW ŁOWIECKICH NR 85, 107 W ZARZĄDZIE NADLEŚNICTWA RUDZINIEC OHZ LP „GAJDOWE”

 

Dla obwodów łowieckich nr 85 i 107 wchodzących w skład Ośrodka Hodowli Zwierzyny LP „Gajdowe” w zarządzie Nadleśnictwa Rudziniec obowiązuje elektroniczna forma książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym. Elektroniczna książka ewidencji dostępna jest dla uprawnionych osób poprzez internet na stronie korporacyjnej Nadleśnictwa Rudziniec w zakładce „Polecamy”

www.rudziniec.katowice.lasy.gov.pl

Udostępnienie zainteresowanym osobom informacji z książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym jest możliwe na podstawie stosownego wniosku

(druk wniosku do pobrania).

Wniosek o udzielenie informacji należy składać w formie papierowej na adres:     PGL LP Nadleśnictwo Rudziniec, ul. Leśna 7, 44-160 Rudziniec


INFORMACJA O MIEJSCU PRZECHOWYWANIA KSIĄŻKI EWIDENCJI POBYTU NA POLOWANIU INDYWIDUALNYM NA TERENIE OBWODU ŁOWIECKIEGO NR 115 W ZARZĄDZIE KOŁA ŁOWIECKIEGO "DANIEL"

Książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym wyłożona jest pod adresem: 44-160 Rudziniec ul. Górna 16a

Koło Łowieckie prowadzi Elektroniczną Książkę Ewidencji Pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym.

 

 

SZANOWNI PAŃSTWO

W dniu 28.03.2018 roku Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zatwierdziła "Szczególne zasady dofinansowania dla osób fizycznych realizujących inwestycje w ramach Programu Smog Stop pn.: Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji - Edycja 2018".

Trwają wytężone prace nad nowym Regulaminem Naboru dla Programu SMOG STOP - Edycja 2018, powyższa decyzja oznacza, że w najbliższym czasie (w II kwartale 2018 r.) nastąpi publikacja nowego Regulaminu. Osoby zainteresowane otrzymaniem dotacji dowiedzą się z niego, między innymi o tym:

  • kiedy odbędzie się nabór wniosków o dotację,
  • kto będzie uprawniony do ubiegania się o dotację na wymianę starego źródła ciepła na nowe,
  • jaki zakres rzeczowy objęty będzie dofinansowaniem,
  • jaka będzie wysokość dofinansowania,
  • czy można będzie łączyć dotację Funduszu z innym wsparciem finansowym,
  • jakie dokumenty będzie należało przedłożyć, aby móc ubiegać się o dofinansowanie.

Nabór wniosków planowany jest wstępnie na IV kwartał 2018 r.

Ponadto, informujemy że zgodnie z przyjętymi szczególnymi warunkami:

  • beneficjentami Programu będą osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do jednorodzinnego budynku mieszkalnego,
  • przez jednorodzinny budynek mieszkalny rozumiany będzie budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku,
  • do kosztów kwalifikowanych w rozliczeniu środków Funduszu uwzględniane będą faktury wystawione i wydatki poniesione po 31.05.2018 roku,
  • zakończenie zadania nie może nastąpić przed 1.06.2018 r.,

Aktualne informacje na temat nowego Programu oraz Regulaminu Naboru dla Programu SMOG STOP - Edycja 2018, można na bieżąco śledzić na stronie internetowej Funduszu pod adresem: www.wfosigw.katowice.pl/program-smog-stop-2018.html

WIĘCEJ INFORMACJI

 


Informacja o ochronie danych osobowych

W związku z art. 24 ust.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, że administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach składanych przez Wnioskodawców jest Urząd Gminy w Rudzińcu  44-160 Rudziniec, ul. Gliwicka 26.

Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Rudziniec. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

Wnioskodawcy podają swoje dane osobowe dobrowolnie i posiadają prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

Lista Inwestorów na BIOMASĘ w roku 2018, z którą można zapoznać się tutaj.
Lista Inwestorów na GAZ w roku 2018, z którą można zapoznać się tutaj.
Lista Inwestorów na PALIWO STAŁE w roku 2018, z którą można zapoznać się tutaj.

Lista Rezerwowa na BIOMASĘ, z którą  można zapoznać się tutaj.
Lista Rezerwowa na GAZ, z którą  można zapoznać się tutaj.
Lista Rezerwowa na PALIWO STAŁE, z którą  można zapoznać się tutaj.


 
Termin składania wniosków: do dnia 9 marca br.
 
 
 

 

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru może być udzielona przez organ stanowiący gminy, powiatu lub samorządu województwa, na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale.

Zasady udzielania dotacji w Gminie Rudziniec na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz wzór wniosku o udzielenie dotacji określa >Uchwała nr XXXII/407/09 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 czerwca 2009 r.<

Wnioski o udzielenie dotacji należy kierować do Wójta Gminy Rudziniec w terminie do dnia 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy, którego udzielenie dotacji dotyczy.

 

Formularz wniosku o udzielenie dotacji w wersji edytowalnej do pobrania >tutaj<