Podatki

1. Deklaracja na podatek od nieruchomości

a) Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości

b) Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości

c) Informacja o przedmiotach zwolnionych - załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości

 

2. Deklaracja na podatek leśny

a) Wzór deklaracji na podatek leśny

b) Załącznik do deklaracji na podatek leśny

c) Informacja o przedmiotach zwolnionych - załącznik do deklaracji na podatek leśny

 

3. Deklaracja na podatek rolny

a) Wzór deklaracji na podatek rolny

b) Załącznik do deklaracji na podatek rolny

c) Informacja o przedmiotach zwolnionych - załącznik do deklaracji na podatek rolny

 

4. Informacja o gruntach

a) Wzór informacji o gruntach

b) Załącznik do informacji o gruntach

c) Informacja o przedmiotach zwolnionych - załącznik do informacji o podatku rolnym

 

5. Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

a) Wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

b) Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

c) Informacja o przedmiotach zwolnionych - załącznik do informacji o nieruchomościach

 

6. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

7. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

Drogi

Wniosek o naliczenie opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

Wniosek o zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania robót w pasie drogowym

Wniosek o umieszczenie urządzenia w pasie drogowym

Wniosek o wydanie warunków budowy zjazdu na nieruchomość

Wniosek o wydanie zaświadczenia o dostępie do drogi publicznej

 

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć (catering)

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

 

Ewidencja działalności gospodarczej

1. Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG-1

 

2. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie

 

Ewidencja ludności i dowody osobiste

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Zgłoszenie pobytu stałego / Permanent residence registration form

Zgłoszenie pobytu czasowego / Temporary residence registration form

Zgłoszenie wyjazdu poza granice rzeczypospolitej polskiej / Notification of leaving the territory of the republic of poland

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego / Notification of a change of permanent residence

Zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego / Notification of a change of temporary residence

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy/Notification of return to the Republic of Poland after leaving for more than 6 months

 

Urząd stanu cywilnego

Upoważnienie do składania wniosków i odbioru aktów

Wniosek o wydanie odpisu aktów

Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego

Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Wniosek o wpisanie do rejestru stanu cywilnego zagranicznego aktu małżeństwa

Wniosek o wpisanie do rejestru stanu cywilnego zagranicznego aktu urodzenia

Wniosek o wpisanie do rejestru stanu cywilnego zagranicznego aktu zgonu

Wniosek o wpisanie wyroku orzeczonego poza granicami RP (dot. państw UE)

Wniosek o wpisanie wyroku orzeczonego poza granicami RP (dot. państw nie należących do UE)

Wniosek o wydanie oryginału aktu z akt zbiorowych

Wniosek o wydanie zaświadczenia do ślubu wyznaniowego

Wniosek o zmianę imienia i nazwiska (dot. dziecka niepełnoletniego)

Wniosek o zmianę imienia i nazwiska

 

Gospodarka odpadami i ochrona środowiska

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 Informujemy, że:

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz. U. UE.L.2016.119.1

1) Administratorem danych osobowych jest Gmina Rudziniec, adres siedziby: ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec, kontakt mailowy pod adresem: gmina@rudziniec.pl;

2) Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw e-mail: oc@rudziniec.pl, tel.     32 4000723 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt 1;

3)  Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z art 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r., poz. 1289), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800) oraz przepisów wykonawczych do powyższych ustaw;

4) Dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych;

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wieczyście.

7) Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie;

9) Podanie przez Pana/Panią danych jest warunkiem realizacji obowiązków w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r., poz. 1289);

10)Decyzje podejmowane wobec Pana/Pani danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie zastosowane wobec nich profilowanie.  

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

Wniosek o udzielenie dofinansowania na zadanie polegające na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rudziniec

Wniosek o dofinansowanie na zadanie polegające na zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rudziniec

Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Wniosek o włączenie do programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków

Wniosek o wpisanie do rejestru działalności regulowanej

Oświadczenie

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Oświadczenie

Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych

Wniosek o szacowanie szkód

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli*lub utrzymanie* psa/psów* rasy uznawanej za agresywną

 

Gospodarka nieruchomościami

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym

Wniosek o wydzierżawienie gruntu rolnego

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości – w trybie art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami

Wniosek o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości

 

Zagospodarowanie przestrzenne

- Wniosek w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego/Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

- Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

- Wzór wniosku o wydanie wypisu, wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Oświata

Informacja dla pracodawców

Wzór Wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Formularz de minimis

Oświadczenie