Podatki

Zbiór aktualnych formularzy podatkowych

 

Drogi

Wniosek o naliczenie opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

Wniosek o zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania robót w pasie drogowym

Wniosek o umieszczenie urządzenia w pasie drogowym

Wniosek o wydanie warunków budowy zjazdu na nieruchomość

Wniosek o podanie informacji o dostępie do drogi publicznej nieruchomości

 

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć (catering)

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

 

Ewidencja działalności gospodarczej

1. Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG-1

Formularze ZUS

 

2. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie

3. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką;

Załącznik do wniosku o udzielenie licencji na wykorzystywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką,

Załączniki do wniosku o udzielenie licencji na wykorzystywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

 

Ewidencja ludności i dowody osobiste

wniosek o wydanie dowodu osobistego obowiązujący od dn. 7 listopada 2021

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Zgłoszenie pobytu stałego / Permanent residence registration form

Zgłoszenie pobytu czasowego / Temporary residence registration form

Zgłoszenie wyjazdu poza granice rzeczypospolitej polskiej / Notification of leaving the territory of the republic of poland

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego / Notification of a change of permanent residence

Zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego / Notification of a change of temporary residence

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy/Notification of return to the Republic of Poland after leaving for more than 6 months

Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo szczególne

Wniosek o nadanie numeru PESEL

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Podanie o wydanie zaświadczenia o braku zameldowania osób w lokalu

Urząd stanu cywilnego

Upoważnienie do składania wniosków i odbioru aktów

Wniosek o wydanie odpisu aktów

Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego

Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Wniosek o wpisanie do rejestru stanu cywilnego zagranicznego aktu małżeństwa

Wniosek o wpisanie do rejestru stanu cywilnego zagranicznego aktu urodzenia

Wniosek o wpisanie do rejestru stanu cywilnego zagranicznego aktu zgonu

Wniosek o wpisanie wyroku orzeczonego poza granicami RP (dot. państw UE)

Wniosek o wpisanie wyroku orzeczonego poza granicami RP (dot. państw nie należących do UE)

Wniosek o wydanie oryginału aktu z akt zbiorowych

Wniosek o wydanie zaświadczenia do ślubu wyznaniowego

Wniosek o zmianę imienia i nazwiska (dot. dziecka niepełnoletniego)

Wniosek o zmianę imienia i nazwiska

RODO - klauzula informacyjna

 

Elektroniczny Odpis Aktu Stanu Cywilnego

Link: https://www.gov.pl/gov/uzyskaj-odpis-aktu-stanu-cywilnego-urodzenia-malzenstwa-zgonu

 

Gospodarka odpadami i ochrona środowiska

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

Wniosek o udzielenie dofinansowania na zadanie polegające na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rudziniec

Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Oświadczenie o posiadanym zbiorniku bezodpływowym

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Wniosek o włączenie do programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków

Wniosek o wpisanie do rejestru działalności regulowanej

Oświadczenie

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Oświadczenie

Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli*lub utrzymanie* psa/psów* rasy uznawanej za agresywną

Wniosek o wydanie warunków podłączenia do kanalizacji deszczowej i sanitarnej

Gospodarka nieruchomościami

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym

Wniosek o wydzierżawienie gruntu rolnego - pierwsza umowa

Wniosek o wydzierżawienie gruntu rolnego - kolejna umowa

Rezygnacja z umowy dzierżawy

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości – w trybie art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami

Wniosek o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości

 

Zagospodarowanie przestrzenne

- Wniosek w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego/Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

- Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i rewitalizacji

- Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego

- Wzór wniosku o wydanie wypisu, wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Oświata

Informacja dla pracodawców

Wzór Wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Formularz de minimis

Oświadczenie