Przedsiębiorcy – najemcy lokali użytkowych, będących własnością Gminy Rudziniec, którzy na skutek ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, wstrzymali lub  ograniczyli prowadzoną w wynajmowanym lokalu użytkowym działalność gospodarczą o charakterze usługowym, gastronomicznym, handlowym lub produkcyjnym mogą wystąpić z wnioskiem o udzielenie ulgi w zapłacie czynszu za wynajmowany lokal użytkowy, poczynając od czynszu za miesiąc kwiecień 2020 r.
 
We wniosku należy zwięźle opisać okoliczności uzasadniające wniosek, w szczególności potwierdzające zamknięcie lokalu lub zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej.

Do wniosku należy dołączyć informację dotyczącą otrzymanej w latach 2018-2020 pomocy de minimis (skan zaświadczenia) lub oświadczenie, że nie korzystali z tej formy pomocy.

Podane informacje mogą podlegać szczegółowej weryfikacji i wówczas wnioskodawca może być wezwany do przedłożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających okoliczności wskazane  we wniosku.

Prosimy o składanie wniosków drogą elektroniczną na adres : sekretariat@zb.rudziniec.pl, fax32/3386746 lub pocztą tradycyjną na adres ZBGKiM w Rudzińcu.

Wzór wniosku dostępny jest >>TUTAJ<<

Przygotowane przez Ministerstwo Finansów propozycje rozwiązań w pakiecie działań tarczy antykryzysowej obejmują również ulgi dotyczące podatków lokalnych i innych należności publiczno-prawnych. Projekt ten przewiduje m.in. możliwość wprowadzenia przez gminy zwolnień z podatku od nieruchomości oraz przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, bez konieczności uiszczania odsetek od nieterminowych wpłat. Urząd na bieżąco monitoruje podejmowane działania w tym zakresie i niezwłocznie po wejściu w życie ww. ustawy będzie analizować możliwość wdrożenia w naszej gminie zaproponowanych przez parlament rozwiązań.

O podjętych działaniach będziemy informować w kolejnych komunikatach.