zgodnie z Uchwałą Nr XLI/355/2017 Rady Gminy Rudziniec z dnia 21 września 2017 r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok

 

 

Składniki opodatkowania

 

 

 

Stawka na 2018 r.                              

   

Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

 

 

 

 0,84 zł

 od 1 m2

  

Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

 

 

 

4,50 zł

od 1 ha

 

Grunty pozostałe, w tym zajęte na   prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

 

 

 

 

0,35 zł

od 1 m2

 

    Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.2017 poz. 1023) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym samym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

 

 

 

 

 

 

 

 3,04 zł 

 od 1 m2

 

Budynki mieszkalne i ich części

 

 

 

0,71 zł

od 1 m2

 

Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej

 

 

 

22,55 zł

od 1 m2

 

    Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

 

 

 

10,70 zł

od 1 m2

 

    Budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń

 

 

 

 

4,63 zł

 od 1 m2

  

    Garaże wolnostojące, przybudowane do budynku mieszkalnego lub gospodarczego oraz części budynków gospodarczych zajęte na garaże

 

 

 

 

7,62 zł

od 1 m2

 

    Budynki pozostałe, w tym zajęte  na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

 

 

 

 

6,43 zł

od 1 m2

 

 

Budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

 

 

 

2 % wartości

  określonej na podstawie art.4  ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych